Virtuelni matičar

Virtuelni matičar opštine Kula pruža posetiocima sajta i građanima mogućnost da putem interneta naruče i na kućnu adresu preuzmu naručene izvode ili uverenja iz matične službe matičnog područja Kula. Na ovoj strani možete online naručiti sledeće izvode i/ili uverenja: * NAPOMENA: Ukoliko Vam je dokumentacija neophodna u svrhu pravljenja Lične karte ili Pasoša, morate uplatiti taksu ako potražujete od nas ta dokumenta lično kao stranka. Ukoliko odete u Vašu policijsku stanicu gde ćete praviti LK ili Pasoš, i kod njih podnesete zahtev, onda Policijska stanica od nas traži dokumenta službeno i tada se taksa ne plaća.
Ukupno izdatih dokumenata: 145
Naručivanje izvoda i/ili uverenja moguće je u periodu od 00,00 do 24,00 časa ali se obrada naručenih podataka vrši narednog radnog dana. Traženi dokumenti se šalju isključivo na području Republike Srbije.

Neophodno je da nam, pri naručivanju, dostavite potvrdu o uplaćenim taksama za naručeni dokument. Potvrde o uplati/Uplatnice možete dostaviti skenirane, putem formulara za naručivanje, ili faksom na broj

  Matičar: Marija Burić
Tel: 025/751-121
E-mail: mburic@kula.rs

TAKSE

Taksa za naručivanje izvoda iz matične knjige na domaćem obrascu je:

Republička administrativna taksa
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Republička administrativna taksa
Račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: 26-218 , model plaćanja 97
Iznos: 450,00 dinara

Taksa za naručivanje izvoda iz matične knjige na međunarodnom obrascu je:

Republička administrativna taksa
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Republička administrativna taksa
Račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: 26-218 , model plaćanja 97
Iznos: 760,00 dinara

Taksa za naručivanje uverenja o državljanstvu je:

Republička administrativna taksa
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Republička administrativna taksa
Račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: 26-218 , model plaćanja 97
Iznos: 820,00 dinara