Skupština Opštine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE KULA: Vladimir Đurović
Telefon: 025/722-220
Opština Kula, Lenjinova 11

PREDSEDNIK SKUPŠTINE organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom Opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom. Predsednik Skupštine bira se iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata. Ako je predloženo više kandidata, a nijedan od predloženih kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, ponavlja se postupak kandidovanja i izbora. Predsednik Skupštine može biti razrešen i pre isteka vremena na koje je izabran, na isti način na koji je biran. Predlog za razrešenje može podneti najmanje jedna trećina odbornika u pisanoj formi i isti mora biti obrazložen. Predsednik Skupštine može biti razrešen i u slučaju ostavke, što Skupština samo konstatuje.
ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KULA: Zorica Demković
Telefon: 025/722-220
Opština Kula, Lenjinova 11

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. ZAMENIK PREDSEDNIKA Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine. Ako zameniku predsednika Skupštine miruju prava iz radnog odnosa usled izbora na tu funkciju, zamenik predsednika Skupštine može biti na stalnom radu u opštini.
SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE KULA: Milorad Vuksan, diplomirani pravnik
Telefon: 025/751-103
mail:: mvuksan@kula.rs

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretar Skupštine se postavlja na četiri godine, na predlog predsednika Skupštine, i može biti ponovo postavljen. Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sa položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine. Skupština opštine može, na obrazložen predlog predsednika Skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata. Sekretar može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti. Zamenik sekretara Skupštine opštine postavlja se i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao i sekretar. Sekretar Skupštine opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, odnosno Autonomne Pokrajine koji vrši nadzor nad radom i aktima Skupštine opštine.

SKUPŠTINA OPŠTINE, u skladu sa zakonom:

1Donosi:
1. donosi Statut Opštine i Poslovnik Skupštine opštine,
2. donosi budžet i usvaja završni račun budžeta Opštine,
3. utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada,
4. donosi plan razvoja Opštine, planske dokumente javnih politika, srednjoročne planove i druge planske dokumente, u skladu sa zakonom,
5. donosi prostorni i urbanistički plan Opštine i programe uređivanja građevinskog zemljišta,
6. donosi propise i druge opšte akte iz nadležnosti opštine,
7. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu,
8. osniva javna preduzeća i društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom i ovim statutom, daje saglasnost na zakonom određene opšte i druge pravne akte i radnje javnog preduzeća, odnosno društva kapitala, radi zaštite opšteg interesa;
9. osniva ustanove i organizacije u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, daje saglasnost na zakonom određene opšte i druge pravne akte i radnje ustanova i organizacija, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje,
10. razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
11. imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;
12. imenuje i razrešava upravni odbor, nadzorni odbor i direktora ustanove, organizacije i službe čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;
13. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine,
14. postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine,
15. bira i razrešava predsednika Opštine i na predlog predsednika Opštine, zamenika predsednika opštine i članove Opštinskog veća,
16. usvaja Kadrovski plan;
17. uređuje uslove i način obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje;
18. odlučuje o otuđenju građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
19. donosi lokalnu stambenu strategiju u skladu sa Nacionalnom stambenom strategijom, akcioni plan za njeno sprovođenje i programe stambene podrške, može osnovati javnu stambenu agenciju u skladu sa zakonom, kao i pravno lice za obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja; uređuje kriterijume i postupak davanja stanova u zakup i njihove kupovine;
20. bliže uređuje korišćenje, održavanje i upravljanje stvarima u javnoj svojini Opštine;
21. uređuje način korišćenja prevoznih sredstava u javnoj svojini Opštine;
22. uređuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza putnika;
23. donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i interesima i specifičnostima Opštine i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
24. donosi godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje protiverozione mere i njihovo sprovođenje, odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
25. donosi program razvoja turizma u skladu sa Strategijom; utvrđuje visinu boravišne takse na teritoriji Opštine;
26. donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na nivou Opštine i obrazuje stalno radno telo za praćenje sprovođenja lokalnog akcionog plana;
27. donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, uređuje držanje i zaštitu domaćih životinja i kućnih ljubimaca, u skladu sa zakonom;
28. odlučuje o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine, kao i o prenosu prava svojine na drugog nosioca prava javne svojine;
29. odlučuje o ulaganju stvari u javnoj svojini Opštine i prava u kapital javnog preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač, u skladu sa zakonom;
30. odlučuje o prenosu prava korišćenja na stvarima u svojini Opštine, ustanovama, agencijama i drugim organizacijama čiji je osnivač Opština;
31. obrazuje i postavlja članove Štaba za vanredne situacije,
32. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu,
33. utvrđuje visinu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
34. utvrđuje kriterijume i postupak za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu iz materijalno ugroženih porodica;
35. donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
36. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
37. osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti, koja su utvrđena Poslovnikom Skupštine;
38. podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
39. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, humanitarnim i drugim organizacijama,
40. informiše javnost o svom radu,
41. utvrđuje praznik Opštine;
42. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
43. uređuje postupak, uslove i kriterijume za dodeljivanje javnih priznanja i počasnih zvanja koje dodeljuje Opština i odlučuje o dodeli javnih priznanja i počasnih zvanja;
44. odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;
45. usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera;
46. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.