Скупштина Општине

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА: Владимир Ђуровић
Телефон: 025/722-220
Општина Кула, Лењинова 11

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и овим Статутом. Председник Скупштине бира се из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора. Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који је биран. Предлог за разрешење може поднети најмање једна трећина одборника у писаној форми и исти мора бити образложен. Председник Скупштине може бити разрешен и у случају оставке, што Скупштина само констатује.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА: Зорица Демковић
Телефон: 025/722-220
Општина Кула, Лењинова 11

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине. Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у општини.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА: Милорад Вуксан, дипломирани правник
Телефон: 025/751-103
mail:: mvuksan@kula.rs

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата. Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар. Секретар Скупштине општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, у складу са законом:

1Доноси:
1. доноси Статут Општине и Пословник Скупштине општине,
2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета Општине,
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом,
5. доноси просторни и урбанистички план Општине и програме уређивања грађевинског земљишта,
6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине,
7. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,
8. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
9. оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње установа и организација, прати и обезбеђује њихово функционисање,
10. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
11. именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
12. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
13. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине,
14. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине,
15. бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине, заменика председника општине и чланове Општинског већа,
16. усваја Кадровски план;
17. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
18. одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
19. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
20. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
21. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
22. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
23. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
24. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
25. доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
26. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
27. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
28. одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
29. одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
30. одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
31. образује и поставља чланове Штаба за ванредне ситуације,
32. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону,
33. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
34. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
35. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
36. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
37. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине;
38. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
39. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама,
40. информише јавност о свом раду,
41. утврђује празник Општине;
42. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
43. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
44. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
45. усваја Етички кодекс понашања функционера;
46. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.