ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА: Велибор Милојчић
Телефон: 025/722-220
Општина Кула, Лењинова 11

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА: Михајло Пашо
Телефон: 025/722-220
Општина Кула, Лењинова 11

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине. Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у општини.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА: Милорад Вуксан, дипломирани правник
Телефон: 025/751-103
mail:: mvuksan@kula.rs

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата. Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар. Секретар Скупштине општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, у складу са законом:

1Доноси:
1. доноси Статут Општине и Пословник Скупштине општине,
2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета Општине,
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом,
5. доноси просторни и урбанистички план Општине и програме уређивања грађевинског земљишта,
6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине,
7. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,
8. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
9. оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње установа и организација, прати и обезбеђује њихово функционисање,
10. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
11. именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
12. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
13. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине,
14. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине,
15. бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине, заменика председника општине и чланове Општинског већа,
16. усваја Кадровски план;
17. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
18. одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
19. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
20. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
21. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
22. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
23. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
24. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
25. доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
26. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
27. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
28. одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
29. одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
30. одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
31. образује и поставља чланове Штаба за ванредне ситуације,
32. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону,
33. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
34. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
35. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
36. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
37. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине;
38. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
39. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама,
40. информише јавност о свом раду,
41. утврђује празник Општине;
42. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
43. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
44. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
45. усваја Етички кодекс понашања функционера;
46. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.