TAKSENE TARIFE ZA SPISE I RADNJE IZ OBLASTI URBANIZMA I GRAĐEVINE 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA

– Republička administrativna taksa u iznosu 300,00 dinara
– Naknada stvarnih troškova nadležnom organu za izradu lokacijskih uslova
– lokalna administrativna taksa u iznosu od 2000,00 dinara za poslovne objekte, odnosno 500,00 dinara za stambene i ostale objekte

ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

– Republička administrativna taksa u iznosu 1070,00 dinara
– Za telekomunikacione objekte, republička administrativna taksa u iznosu od 0,3% dinara na predračunsku vrednost za izradu rešenja i 300,00 dinara za podnošenje zahteva.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE ODNOSNO IZVOĐENJE RADOVA
(pomoćni objekti, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene, ekonomski objekti, komunalna infrastruktura, elektronska komunikaciona mreža)

– Republička administrativna taksa u iznosu 1070,00 dinara
– Za ekonomske objekte, republička administrativna taksa u iznosu 560,00 dinara
– Za objekte koji se rekonstruišu, dograđuju, nadziđuju, adaptiraju i drugo, republička administrativna taksa u iznosu koji je umanjen za 50% od odgovarajuće takse
– Za telekomunikacione objekte, republička administrativna taksa u iznosu od 0,3% dinara na predračunsku vrednost za izradu rešenja i 300,00 dinara za podnošenje zahteva.

PRIJAVA POČETKA RADOVA

– Republička administrativna taksa u iznosu 600,00 dinara

PRIJAVA ZAVRŠETKA IZRADE TEMELJA

– Republička administrativna taksa u iznosu od 1830,00 dinara

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

– Republička administrativna taksa u iznosu 800,00 dinara
– Za telekomunikacione objekte, republička administrativna taksa u iznosu od 0,2% dinara na predračunsku vrednost za izradu rešenja i 300,00 dinara za podnošenje zahteva

ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O USKLAĐENOSTI PROJEKTA PARCELACIJE/PREPARCELACIJE SA PLANSKIM DOKUMENTOM

– Republička administrativna taksa u iznosu od 600,00 dinara

ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE DA URBANISTIČKI PROJEKAT NIJE U SUPROTNOSTI SA VAŽEĆIM PLANSKIM DOKUMENTOM

– Republička administrativna taksa u iznosu od 600,00 dinara

ZAHTEV ZA IZDAVANJE INFORMACIJE O LOKACIJI

– Lokalna administrativna taksa u iznosu od 500,00 dinara

ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA, LETNJE BAŠTE I BILBORDA

– Lokalna administrativna taksa u iznosu od 1070,00 dinara

ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA ZA POSTAVLJANJE SPLAVA

– Lokalna administrativna taksa u iznosu od 1070,00 dinara

ZA ŽALBU ORGANU

– Republička administrativna taksa u iznosu od 440,00 dinara

ZA ŽALBU, ODNOSNO PRIGOVOR OPŠTINSKOM VEĆU

– Lokalna administrativna taksa u iznosu od 440,00 dinara

ZA ZAHTEV, MOLBU, PREDLOG, PRIJAVU I DRUGI PODNESAK IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE

– Lokalna administrativna taksa u iznosu od 100,00 dinara

 

Republička administrativna taksa uplaćuje sa na broj žiro računa 840-742221843-57, poziv na broj 97 26-218
Lokalana administrativna taksa uplaćuje sa na broj žiro računa 840-742251843-73, poziv na broj 97 26- 218