ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

– Републичка административна такса у износу 300,00 динара
– Накнада стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова
– локална административна такса у износу од 2000,00 динара за пословне објекте, односно 500,00 динара за стамбене и остале објекте

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

– Републичка административна такса у износу 1070,00 динара
– За телекомуникационе објекте, републичка административна такса у износу од 0,3% динара на предрачунску вредност за израду решења и 300,00 динара за подношење захтева.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ГРАЂЕЊЕ ОДНОСНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
(помоћни објекти, реконструкција, адаптација, санација, промена намене, економски објекти, комунална инфраструктура, електронска комуникациона мрежа)

– Републичка административна такса у износу 1070,00 динара
– За економске објекте, републичка административна такса у износу 560,00 динара
– За објекте који се реконструишу, дограђују, надзиђују, адаптирају и друго, републичка административна такса у износу који је умањен за 50% од одговарајуће таксе
– За телекомуникационе објекте, републичка административна такса у износу од 0,3% динара на предрачунску вредност за израду решења и 300,00 динара за подношење захтева.

ПРИЈАВА ПОЧЕТКА РАДОВА

– Републичка административна такса у износу 600,00 динара

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

– Републичка административна такса у износу од 1830,00 динара

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

– Републичка административна такса у износу 800,00 динара
– За телекомуникационе објекте, републичка административна такса у износу од 0,2% динара на предрачунску вредност за израду решења и 300,00 динара за подношење захтева

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ

– Републичка административна такса у износу од 600,00 динара

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА ВАЖЕЋИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ

– Републичка административна такса у износу од 600,00 динара

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

– Локална административна такса у износу од 500,00 динара

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА, ЛЕТЊЕ БАШТЕ И БИЛБОРДА

– Локална административна такса у износу од 1070,00 динара

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СПЛАВА

– Локална административна такса у износу од 1070,00 динара

ЗА ЖАЛБУ ОРГАНУ

– Републичка административна такса у износу од 440,00 динара

ЗА ЖАЛБУ, ОДНОСНО ПРИГОВОР ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

– Локална административна такса у износу од 440,00 динара

ЗА ЗАХТЕВ, МОЛБУ, ПРЕДЛОГ, ПРИЈАВУ И ДРУГИ ПОДНЕСАК ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

– Локална административна такса у износу од 100,00 динара

 

Републичка административна такса уплаћује са на број жиро рачуна 840-742221843-57, позив на број 97 26-218
Локалана административна такса уплаћује са на број жиро рачуна 840-742251843-73, позив на број 97 26- 218