Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.5
Број телефона: 025/751-146
Референт: Иренка Грубор

Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, четвртог реда рођења, као и сваког наредног реда рођења

Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи деци без родитељског старања и деци корисника новчане социјалне помоћи.

– Потврда ПУ `Бамби` о упису детета у целодневни односно полудневни боравак
– Извод из матичне књиге умрлих или решење од центра за социјални рад

Регресирање путних трошкова ученика средњих школа

1. деца самохраних родитеља и корисника новчане социјалне помоћи
– потврда из школе,
– умрлица или решење из Центра за соц. рад

2. треће и свако наредно дете у породици
– потврда из школе
– изводи из матичне књиге рођених за сву децу
– сведочанство о претходно завршеном разреду

– фотокопија личне карте једног од родитеља

3. регресирање превоза средствима из Покрајине
– сведочанство о завршеном претходном разреду,
– потврда о упису нове школске године,
– лична карта једног од родитеља.

Средњошколски домови

– уверење о имовном стању,
– приходи за период јануар-март текуће године за све чланове породице
– потврде за ученике или студенте(остале чланове домаћинства).
(приходи се оверавају одмах на одређеним обрасцима)

Средњошколске стипендије

– уверење о имовном стању,
– приходи за период јануар-јун текуће године за све чланове домаћинства,
– потврде за остале ученике и студенте из породице.
( одмах се рачунају и оверавају приходи на обрасце које они доносе из школе)

Студентски домови и кредити

( иста документација као код средњошколских стипендија и исто се одмах рачуна и оверава на одређеним обрасцима).

Регресирање путних трошкова за студенте од Покрајине:

– доказ о пребивалишту,
– уверење да не станују у студентском дому,
– доказ да се школују на терет буџета,
– да су први пут уписали ту годину студија,
– да нису корисници стипендија и кредита од Министарства просвете и спорта и других фондација , организација и предузећа.

Општинске стипендије и ученичке награде

– доказ о пребивалишту,
– фотокопија књижице( за ученике), индекса за студенте,
– уверење факултета о уписаној години студија,
– фотокопију дипломе о освојеној награди,
( осталу документацију у зависности од датог правилника).

Разврставање деце ометене у развоју-решења

– налаз и мишљење од интерресорне Комисије