Рад са странкама: 08 - 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УПРАВА, канцеларија бр. 113
Број телефона: 025/751-157
ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР: Зоран Ракић

Послови просветног инспектора:
  • Контролише поступање школе у погледу придржавања закона и других прописа и аката, осим контроле која се односи на стручно педагошку проверу рада установе,
  • врши преглед установе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности, и за проширење делатности,
  • контролише поступак уписа и поништава упис ако је обављен супротно закону,
  • предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника, и директора,
  • врши преглед и надзор прописаних евиденција које води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа,
  • контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита,
  • решењем наређује отклањање неправилности, односно недостатака у одређеном року и наређује извршавање прописаних мера,
  • подноси пријаве надлежним органима за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка