Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br.3 i 4
Broj telefona: 025/751-142
Referent: Đajić Dušica


Bebi paket

Prema Odluci opštine Kula, majka za svako novorođeno dete ostvaruje pravo na „Bebi paket“. Uz čitko popunjen zahtev, majka kao podnosilac zahteva mora da priloži i sledeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Očitana lična karta podnosioca zahteva
3. Kopija kartice tekućeg računa

Ukoliko otac podnosi zahtev za ostvarivanje prava, podnosi isprave za sebe.

Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć za svako rođeno dete ( “Bebi paket” )


Materinski dodatak

Nezaposlena majka koja rodi treće i svako naredno dete ostvaruje pravo na materinski dodatak. Uz čitko popunjen zahtev, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Očitana lična karta podnosioca zahteva
3. Kopija kartice tekućeg računa

Ostale podatke potrebne za ostvarivanje prava pribavlja nadležna služba Opštinske uprave.

Zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak za 3. i 4. dete i svako naredno novorođeno dete za nezaposlene majke – porodilje