Porodiljsko odsustvo i roditeljski dodatak

Rad sa strankama: 08 – 14 časova Kancelarija: Kula, Lenjinova 11 OPŠTINSKA UPRAVA  - treći sprat kancelarija br. 307 Broj telefona: 025/751-159   025/751-188 Referent: Milica Tepavčević, Danijela Mesinger

Porodiljsko odsustvo

Od 1. jula 2018. godine počeo je sa primenom novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. U skladu sa tim, došlo je do određenih izmena, koje se odnose na predaju zahteva za porodiljsko odsustvo. Ovo se odnosi na sve doznake za porodiljsko odsustvo otvorene nakon 1.7.2018. godine.

Poslodavac više nema obavezu obračuna zarade i prikupljanja dokumentacije, jer od momenta otvaranja doznake za porodiljsko odsustvo, porodilje prelaze u nadležnost službe dečije zaštite opštine Kula, kao i Republike Srbije. Majka može da preda zahtev odmah nakon otvaranja doznake za porodiljsko odsustvo! Uz čitko popunjen obrazac i potpisan zahtev, potrebna dokumentacija koju korisnik prava podnosi je sledeća: 1. Doznaka za porodiljsko odsustvo (original) 2. Prva doznaka za trudničko bolovanje (kopija, daje poslodavac) 3. Očitana lična karta majke 4. Rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta 5. Kopija kartice tekučeg računa Važno Porodilje koje su ostvarivle prihode po osnovu: - Samostalnog obavljanja delatnosti - Nosioca poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost - Ugovora o privremenim i povremenim poslovima - Ugovora o delu - Autorskog ugovora Imaju pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, bilo da su u isto vreme zaposlene kod pravnog ili fizičkog lica ili ako su samo ostvarivale prihode po osnovu gore pomenutih ugovora. Ukoliko je majka u momentu porođaja nezaposlena ima pravo na naknadu zarade jedino ako je u periodu od 18 meseci koji prethodi rođenju deteta ostvarivala prihode kod fizičkog ili pravnog lica, ili prihode po gore navedenim ugovorima. Ukoliko nezaposlena majka nema ostvarene prihode po ovom osnovu, a rodi treće i svako naredno dete, ostvaruje pravo na materinski dodatak od opštine Kula. Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Roditeljski dodatak

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke

Od 1. jula 2018. godine počeo je sa primenom novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. U skladu sa tim, došlo je do određenih izmena, koje se odnose na predaju zahteva za roditeljski dodatak.

Ukoliko su majka i otac deteta za koje se podnosi zahtev državljani Srbije, obaveza podnosioca ( majke) jeste da lično popuni i potpiše obrazac zahteva, uz koji treba da priloži seledeću dokumentaciju:

1. Očitana lična karta majke 2. Potvrdu o vakcinaciji (za svako dete posebno) 3. Potvrde o predškolskom i školskom obrazovanju (za vreme vanrednog stanja nije potrebno donositi )

Ostalu dokumentaciju koja je potrebna za donošenje rešenja nadležna služba uz saglasnost korisnika pribavlja po službenoj dužnosti


1.       Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na posebnu negu deteta

Majka, čije dete ima određene zdravstvene probleme, i ukoliko je nadležni lekar specijalista dao predlog, ima pravo na produženje porodiljskog odsustva. Ovo pravo se ostvaruje ukoliko nadležna Komisija RFZO proceni da je odsustvo potrebno. Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta se podnosi nadležnoj službi Odeljenja za društvene delatnosti 45 dana pre isteka prava na porodiljsko odsustvo ili u momentu kada se potreba za odsustvo sa rada javi, a do navršenih pet godina života deteta.

ZAHTEV ZA VEŠTAČENJE KOMISIJE ZA MAJKE KOJE SU ZAPOSLENE PO UGOVORU O RADU

Potrebna dokumentacija:

1.       Zahtev (popunjen i potpisan) 2.       Mišljenje nadležnog pedijatra o odsustvu sa rada (original) 3.       Kompletna medicinska dokumentacija (kopije)

 

2.       Podnošenje zahteva za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (preduzetnice, ugovor o delu, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, privremeno-povremeni poslovi, nezaposlene)

Trudnice koje su u 18. meseci koji prethode porođaju ostvarivale prihode po osnovu preduzetništva, ugovora o delu, kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva, po osnovu privremeno-povremenih poslova, imaju pravo na naknadu prihoda. Na ovo takođe imaju pravo i trudnice koje su u momentu porođaja nezaposlene, ali su u 18 meseci koji prethode mesecu u kom se desio porođaj, imale neke prihode.

ZAHTEV ZA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA

Potrebna dokumentacija:

1.       Zahtev (popunjen i potpisan) 2.       Očitana lična karta (za sve grupe) 3.       Rešenje APRa o otvaranju preduzetničke radnje (samo za preduzetnice) 4.       Potvrda od knjigovođe o mesečnim osnovicama za 18 meseci koji prethode mesecu u kom se desio porođaj (važi samo za preduzetnice) 5.       Kopija kartice tekuđeg računa (za sve) 

3.       Podnošenje zahteva zveštačenje zdravstvenog stanja deteta po osnovu ostalih naknada (preduzetnice, ugovor o delu, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, privremeno-povremeni poslovi, nezaposlene)

Majke koje su rodile dete nakon 01.07.2018. godine, a bile su korisnik naknade prihoda imaju pravo na produženje odsustva ukoliko dete ima određene zdravstvene probleme, a po predlogu lekara specijaliste. Ovo pravo se ostvaruje ukoliko nadležna Komisija RFZO proceni da je odsustvo potrebno. Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta se podnosi nadležnoj službi Odeljenja za društvene delatnosti 45 dana pre isteka prava na porodiljsko odsustvo ili u momentu kada se potreba za odsustvo sa rada javi, a do navršenih pet godina života deteta.

ZAHTEV ZA VEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DETETA PO OSNOVU OSTALIH NAKNADA

Potrebna dokumentacija:

1.       Zahtev za veštačenje komisije 2.       Mišljenje nadležnog pedijatra (original) 3.       Kompletna medicinaska dokumentacija (kopija)

4.       Podnošenje zahteva za roditeljski dodatak ukoliko je majka strani državljanin

Otac deteta ima pravo da podnese zahtev na roditeljski dodatak ukoliko je majka strani državljanin, a dete je državljanin Republike Srbije.

ZAHTEV ZA RODITELJSKI DODATAK OCA – MAJKA STRANI DRŽAVLJANIN

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva:

1.       Zahtev (popunjava otac i potpisuje) 2.       Očitana lična karta oca| 3.       Dokaz o vakcinaciji, potvrda da deca prethodnog reda rođenja pohađaju predškolski i školski program 4.       Kompletna dokumentacija majke iz Republike čiji je državljanin (državljanstvo, izvod iz matične knjige rođenih, kopija pasoša sa boravištem, kopija lične karte za stranca ukoliko je psoeduje i potvrda iz Republike čiji je državljanin da nije ostvarila novčano pravo za novorođeno dete, kao i da nema dece prethodnog reda rođenja u toj državi)