Рад са странкама: 08 – 14 часова Канцеларија: Кула, Лењинова 11 ОПШТИНСКА УПРАВА  - трећи спрат канцеларија бр. 307 Број телефона: 025/751-159   025/751-188 Референт: Милица Тепавчевић, Данијела Месингер

Породиљско одсуство

Од 1. јула 2018. године почео је са применом нови закон о финансијској подршци породици са децом. У складу са тим, дошло је до одређених измена, које се односе на предају захтева за породиљско одсуство. Ово се односи на све дознаке за породиљско одсуство отворене након 1.7.2018. године.

Послодавац више нема обавезу обрачуна зараде и прикупљања документације, јер од момента отварања дознаке за породиљско одсуство, породиље прелазе у надлежност службе дечије заштите општине Кула, као и Републике Србије. Мајка може да преда захтев одмах након отварања дознаке за породиљско одсуство! Уз читко попуњен образац и потписан захтев, потребна документација коју корисник права подноси је следећа: 1. Дознака за породиљско одсуство (оригинал) 2. Прва дознака за трудничко боловање (копија, даје послодавац) 3. Очитана лична карта мајке 4. Решење послодавца о породиљском одсуству са рада ради неге детета 5. Копија картице текучег рачуна Важно Породиље које су остваривле приходе по основу: - Самосталног обављања делатности - Носиоца пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност - Уговора о привременим и повременим пословима - Уговора о делу - Ауторског уговора Имају право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, било да су у исто време запослене код правног или физичког лица или ако су само остваривале приходе по основу горе поменутих уговора. Уколико је мајка у моменту порођаја незапослена има право на накнаду зараде једино ако је у периоду од 18 месеци који претходи рођењу детета остваривала приходе код физичког или правног лица, или приходе по горе наведеним уговорима. Уколико незапослена мајка нема остварене приходе по овом основу, а роди треће и свако наредно дете, остварује право на матерински додатак од општине Кула. Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Родитељски додатак

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

Од 1. јула 2018. године почео је са применом нови закон о финансијској подршци породици са децом. У складу са тим, дошло је до одређених измена, које се односе на предају захтева за родитељски додатак.

Уколико су мајка и отац детета за које се подноси захтев држављани Србије, обавеза подносиоца ( мајке) јесте да лично попуни и потпише образац захтева, уз који треба да приложи селедећу документацију:

1. Очитана лична карта мајке 2. Потврду о вакцинацији (за свако дете посебно) 3. Потврде о предшколском и школском образовању (за време ванредног стања није потребно доносити )

Осталу документацију која је потребна за доношење решења надлежна служба уз сагласност корисника прибавља по службеној дужности


1.       Подношење захтева за остваривање права на посебну негу детета

Мајка, чије дете има одређене здравствене проблеме, и уколико је надлежни лекар специјалиста дао предлог, има право на продужење породиљског одсуства. Ово право се остварује уколико надлежна Комисија РФЗО процени да је одсуство потребно. Захтев за вештачење здравственог стања детета се подноси надлежној служби Одељења за друштвене делатности 45 дана пре истека права на породиљско одсуство или у моменту када се потреба за одсуство са рада јави, а до навршених пет година живота детета.

ЗАХТЕВ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА МАЈКЕ КОЈЕ СУ ЗАПОСЛЕНЕ ПО УГОВОРУ О РАДУ

Потребна документација:

1.       Захтев (попуњен и потписан) 2.       Мишљење надлежног педијатра о одсуству са рада (оригинал) 3.       Комплетна медицинска документација (копије)

 

2.       Подношење захтева за остале накнаде по основу рођења и неге детета (предузетнице, уговор о делу, носиоци пољопривредног газдинства, привремено-повремени послови, незапослене)

Труднице које су у 18. месеци који претходе порођају остваривале приходе по основу предузетништва, уговора о делу, као носиоци пољопривредног газдинства, по основу привремено-повремених послова, имају право на накнаду прихода. На ово такође имају право и труднице које су у моменту порођаја незапослене, али су у 18 месеци који претходе месецу у ком се десио порођај, имале неке приходе.

ЗАХТЕВ ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА

Потребна документација:

1.       Захтев (попуњен и потписан) 2.       Очитана лична карта (за све групе) 3.       Решење АПРа о отварању предузетничке радње (само за предузетнице) 4.       Потврда од књиговође о месечним основицама за 18 месеци који претходе месецу у ком се десио порођај (важи само за предузетнице) 5.       Копија картице текуђег рачуна (за све) 

3.       Подношење захтева звештачење здравственог стања детета по основу осталих накнада (предузетнице, уговор о делу, носиоци пољопривредног газдинства, привремено-повремени послови, незапослене)

Мајке које су родиле дете након 01.07.2018. године, а биле су корисник накнаде прихода имају право на продужење одсуства уколико дете има одређене здравствене проблеме, а по предлогу лекара специјалисте. Ово право се остварује уколико надлежна Комисија РФЗО процени да је одсуство потребно. Захтев за вештачење здравственог стања детета се подноси надлежној служби Одељења за друштвене делатности 45 дана пре истека права на породиљско одсуство или у моменту када се потреба за одсуство са рада јави, а до навршених пет година живота детета.

ЗАХТЕВ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ НАКНАДА

Потребна документација:

1.       Захтев за вештачење комисије 2.       Мишљење надлежног педијатра (оригинал) 3.       Комплетна медицинаска документација (копија)

4.       Подношење захтева за родитељски додатак уколико је мајка страни држављанин

Отац детета има право да поднесе захтев на родитељски додатак уколико је мајка страни држављанин, а дете је држављанин Републике Србије.

ЗАХТЕВ ЗА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА – МАЈКА СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН

Документација која је потребна за подношење захтева:

1.       Захтев (попуњава отац и потписује) 2.       Очитана лична карта оца| 3.       Доказ о вакцинацији, потврда да деца претходног реда рођења похађају предшколски и школски програм 4.       Комплетна документација мајке из Републике чији је држављанин (држављанство, извод из матичне књиге рођених, копија пасоша са боравиштем, копија личне карте за странца уколико је псоедује и потврда из Републике чији је држављанин да није остварила новчано право за новорођено дете, као и да нема деце претходног реда рођења у тој држави)