Рад са странкама: 08 – 14 часова

ОПШТИНСКА УПРАВА

Канцеларија бр. 3  (приземље)
Број телефона: 751 149
Референт: Ковач Милева

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОГРАМЕ НАМЕЊЕНЕ ИЗБЕГЛИЦАМА
ПОВЕРЕНИШТВО КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Захтев за укидање статуса избеглог/прогнаног лица

Документација коју прилаже странка:
– Потписан захтев странке (попуњава образац који добија од повереника)
– Фотокопија решења о признатом статусу избеглог/прогнаног лица
– Фотокопија избегличке/прогнаничке легитимације
– Копију решења о прихвату у држављанство Републике Србије
– Копију извода из матичне књиге држављана Републике Србије

ПРЕДМЕТ: Захтев за признавање статуса избеглог/прогнаног лица за своје малолетно дете

Документација коју прилаже странка:
– Потписан захтев странке (попуњава образац који добија од повереника)
– Фотокопије избегличких/прогнаничких легитимација за родитеље
– Извод из матичне књиге рођених за дете (не старији од 6 месеци)

ПРЕДМЕТ: Захтев за исправку грешака у подацима у документима издатим од стране Комесаријата или захтев за накнадну измену података у документима издатим од стране Комесаријата

Документација коју прилаже странка:
– Потписан захтев странке (попуњава образац који добија од повереника)
– Фотокопију решења о признатом статусу избеглог/ прогнаног лица
– Фотокопију избегличке/прогнаничке легитимације
– Фотокопију документа на основу кога се тражи исправка (извод из Матичне књиге рођених, венчаних и сл.)

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање сагласности избеглом/прогнаном за промену боравишта у Републици Србији

Документација коју прилаже странка:
– Сагласност повереника из општине у коју се пресељава
– Доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава или изјаву власника , који га прима на смештај, оверену у општини и доказ да је кућа-стан у који га прима његов

ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду дела погребних трошкова од стране Комесаријата РС за избегла И прогнана лица

Документација коју прилаже странка:
– Потписан захтев лица које је сносило погребне трошкове (попуњава образац који добија од повереника)
– Оригинал избегличке легитимације лица које је умрло
– Фотокопију извода из матичне књиге умрлих
– Фотокопију легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства
– Оригинал рачуне погребног предузећа
– Доказ о незапослености са тржишта рада за незапослене чланове домаћинства
– Доказ о висини примања свих чланова породичног домаћинства

Накнада за покриће дела погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране под условом:
– да је преминуло лице имало статус избеглог/прогнаног лица и да, до момента смрти није имало примања, по било ком основу у Републици Србији или земљи порекла
– да лице, које остварује право на накнаду за покриће дела трошкова сахране, нема приходе веће од 2.500 динара по члану породичног домаћинства

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање дупликата избегличке легитимације

Странка попуњава образац који добија од повереника

ПРЕДМЕТ: Потврда о боравишту ради остваривања права на

– примање пензије из Републике Хрватске и Републике Српске
– регулисање здравствене заштите
– регулисање уписа у школу
– регулисање уписа у матичну књигу рођених и матичну књигу држављана Србије
– регулисање боравишта
– регулисање пребивалишта
– регулисања боравка деце у школској и предшколској установи
– конкурисање на јавне позиве