Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br.6
Broj telefona: 025/751-129
Referent: Dragica Adžić

POSLOVI MALE PRIVREDE:

Registracija preduzetnika:

Potrebna dokumentacija:
– ispunjena registraciona prijava na 4 strane, podneta lično ili putem punomoćnika, s tim da punomoć mora biti overena u sudu
– uplatnica od 540,00 dinara na žiro-račun broj 840-969627-83, svrha uplate; primalac Agencija za privredne registre Beograd, Trg Nikole Pašića 5/IV, broj modela 97, poziv na broj: 86 04
– fotokopija lične karte (2 strane), ako se radi o ortačkoj radnji, onda fotokopije ličnih karata svih ortaka
– da nije ponovljeno ime preduzetničke radnje na teritoriji opštine Kula, što preduzetnik proverava na sajtu Agencije za privredne registre: www.apr.gov.rs
Promene kod preduzetnika:
– jedna promena 300,00 dinara
– više promena odjednom 480,00 dinara

u promene spadaju:
1. privremena odjava (sezonska obustava poslova)
2. promena adrese, sedišta i naziva firme
3. upis poslovođe (potrebno je ovlašćenje osnivača)
4. promene pretežne delatnosti (šifre delatnosti)
5. ostale promene

potrebna dokumentacija:
1. fotokopija rešenja od Agencije za privredne registre
2. pečat
3. ispunjena registraciona prijava
4. uplatnica

Brisanje

potrebna dokumentacija:
– uplatnica od 360,00 dinara
– pečat i ispunjena registraciona prijava

Izvod

Izvodom se dobija podatak od Agencije za privredne registre da li je firma aktivna ili je firma brisana i, s tim u vezi, vremenski period rada.

potrebna dokumentacija:
– uplatnica od 360,00 dinara
– uredno popunjena registraciona prijava sa pečatom

Prevođenje:
Preduzetnik je dužan da izvrši prevođenje radnje u Beogradu, u Agenciji za privredne registre. Iznos takse za prevođenje je 540,00 dinara.

potrebna dokumentacija:
– uplatnica 540,00 dinara
– fotokopija PIB-a
– fotokopija ugovora sa bankom
– pečat
– rešenje o osnivanju (fotokopija) iz Kule

Ostali poslovi:

– izdavanje uverenja o periodu rada vlasnika (sada, po zakonu, preduzetnika), dok se vodila evidencija u kancelariji 73 u opštini Kula, na lični zahtev stranke radi regulisanja radnog staža
– izdavanje potvrda o podnetoj dokumentaciji u Agenciji za privredne registre

POSLOVI POLJOPRIVREDE

– statistička obrada podataka dobijenih poljoprivrednih organizacija
– sastavljanje izveštaja o problematici jesenjih i i prolećnih radova u poljoprivredi
– pružanje informacija stanovništvu o merama aktuelne agrarne politike