Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.6
Број телефона: 025/751-129
Референт: Драгица Аџић

ПОСЛОВИ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ:

Регистрација предузетника:

Потребна документација:
– испуњена регистрациона пријава на 4 стране, поднета лично или путем пуномоћника, с тим да пуномоћ мора бити оверена у суду
– уплатница од 540,00 динара на жиро-рачун број 840-969627-83, сврха уплате; прималац Агенција за привредне регистре Београд, Трг Николе Пашића 5/ИВ, број модела 97, позив на број: 86 04
– фотокопија личне карте (2 стране), ако се ради о ортачкој радњи, онда фотокопије личних карата свих ортака
– да није поновљено име предузетничке радње на територији општине Кула, што предузетник проверава на сајту Агенције за привредне регистре: www.апр.гов.рс
Промене код предузетника:
– једна промена 300,00 динара
– више промена одједном 480,00 динара

у промене спадају:
1. привремена одјава (сезонска обустава послова)
2. промена адресе, седишта и назива фирме
3. упис пословође (потребно је овлашћење оснивача)
4. промене претежне делатности (шифре делатности)
5. остале промене

потребна документација:
1. фотокопија решења од Агенције за привредне регистре
2. печат
3. испуњена регистрациона пријава
4. уплатница

Брисање

потребна документација:
– уплатница од 360,00 динара
– печат и испуњена регистрациона пријава

Извод

Изводом се добија податак од Агенције за привредне регистре да ли је фирма активна или је фирма брисана и, с тим у вези, временски период рада.

потребна документација:
– уплатница од 360,00 динара
– уредно попуњена регистрациона пријава са печатом

Превођење:
Предузетник је дужан да изврши превођење радње у Београду, у Агенцији за привредне регистре. Износ таксе за превођење је 540,00 динара.

потребна документација:
– уплатница 540,00 динара
– фотокопија ПИБ-а
– фотокопија уговора са банком
– печат
– решење о оснивању (фотокопија) из Куле

Остали послови:

– издавање уверења о периоду рада власника (сада, по закону, предузетника), док се водила евиденција у канцеларији 73 у општини Кула, на лични захтев странке ради регулисања радног стажа
– издавање потврда о поднетој документацији у Агенцији за привредне регистре

ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

– статистичка обрада података добијених пољопривредних организација
– састављање извештаја о проблематици јесењих и и пролећних радова у пољопривреди
– пружање информација становништву о мерама актуелне аграрне политике