Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br.1
Broj telefona: 025/751-121
Zamenik matičara: Marija Burić
Zamenik matičara: Stanković Radmila 025/751-173

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih neophodno je napismeno dati podatke o: imenu i prezimenu i o datumu rođenja, datumu venčanja i datumu smrti sa ostalim podacima.

Izdavanje uverenja o državljanstvu – na pismeni zahtev dati podatke o: imenu i prezimenu i o datumu rođenja.

POSLOVI LIČNIH STANJA GRAĐANA – MATIČAR .

Dokumentacija potrebna za ispravke podataka u MKR, MKV i MKU:

– pismeni zahtev,
– dokumenat ili izvod iz MK u kojoj je podatak pogrešno unet,
– dokumenat ili izvod iz MK u kojoj je podatak pravilno unet.

Dokumentacija potrebna za izdavanje izvoda na međunarodnim obrascima, rođenih, venčanih i umrlih:

– na pismeni zahtev dati podatke o: imenu i prezimenu i o datumu rođenja, venčanja i smrti

Dokumentacija potrebna za upis u matičnu knjigu rođenih po osnovu sticanja državljanstva RS:

– pismeni zahtev,
– izvod iz matične knjige rođenih ( original ),
– izvod iz matične knjige venčanih ( original ),
– dokaz o prijemu u državljanstvo,
– uverenje o prebivalištu.

Dokumentacija potrebna za upis u matične knjige rođenih,venčanih i umrlih čije su se činjenice dogodile u inostranstvu:

– inostrani ( međunarodni ) izvod rođenih, venčanih ili umrlih ( original),
– uverenje o državljanstvu ( original),
– uverenje o prebivalištu ( original)

Dokumentacija potrebna za zaključenje braka:

– izvod iz MK rođenih za ženika i nevestu,
– uverenje o državljanstvu za ženika i nevestu,
– važeće lične karte za ženika i nevestu.
– kopija ličnih karti kumova ( svedoka )

Dokumentacija potrebna za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju:

– pismeni zahtev,
– fotokopija lične karte,
– izvod iz MK rođenih,
– izvod iz MK rođenih za ženika ili nevestu sa kojim se želi zaključiti brak

 

Dokumentacija potrebna za donošenje rešenja o promeni ličnog imena:

– pismeni zahtev stranke,
– izvod iz MK rođenih,
– izvod iz MK venčanih,
– izvod iz MK rođenih za svu decu i bračnog druga,
– uverenje o državljanstvu,
– uverenje o prebivalištu,
– uverenje od suda da se ne vodi krivični postupak protiv podnosioca zahteva

Dokumentacija potrebna za izjavu o vraćanju na devojačko prezime:

– izjava se podnosi u roku od 60 dana od pravosnažnosti sudske presude o razvodu braka,
– važeća lična karta.

Dokumentacija potrebna za prijavu smrti:

– potvrda o smrti izdata od Doma zdravlja,
– izvod iz MK rođenih ili MK venčanih za preminulog ukoliko nije rođen u mestu smrti,
– lična karta preminulog,
– lična karta prijavioca smrti.

Dokumentacija potrebna za kompletiranje smrtovnice za ostavinski postupak:

– postupak se pokreće na usmeni zahtev stranke sa izvodom iz MKU ( ukoliko lice nije umrlo u Kuli )
– podaci o naslednicima

Taksa se plaća na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj 97 26-218, primalac: republička administrativna taksa.
Prilikom plaćanja taksi obavezna je konsultacija sa matičarem.
Za dodatne informacije građani se mogu obratiti lično ili na telefon 025 722-333 lokal 109, matičar: Aleksandra Vasović.