Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.1
Број телефона: 025/751-121
Заменик матичара: Марија Бурић
Заменик матичара: Станковић Радмила 025/751-173

Издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих неопходно је написмено дати податке о: имену и презимену и о датуму рођења, датуму венчања и датуму смрти са осталим подацима.

Издавање уверења о држављанству – на писмени захтев дати податке о: имену и презимену и о датуму рођења.

ПОСЛОВИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА – МАТИЧАР .

Документација потребна за исправке података у МКР, МКВ и МКУ:

– писмени захтев,
– докуменат или извод из МК у којој је податак погрешно унет,
– докуменат или извод из МК у којој је податак правилно унет.

Документација потребна за издавање извода на међународним обрасцима, рођених, венчаних и умрлих:

– на писмени захтев дати податке о: имену и презимену и о датуму рођења, венчања и смрти

Документација потребна за упис у матичну књигу рођених по основу стицања држављанства РС:

– писмени захтев,
– извод из матичне књиге рођених ( оригинал ),
– извод из матичне књиге венчаних ( оригинал ),
– доказ о пријему у држављанство,
– уверење о пребивалишту.

Документација потребна за упис у матичне књиге рођених,венчаних и умрлих чије су се чињенице догодиле у иностранству:

– инострани ( међународни ) извод рођених, венчаних или умрлих ( оригинал),
– уверење о држављанству ( оригинал),
– уверење о пребивалишту ( оригинал)

Документација потребна за закључење брака:

– извод из МК рођених за женика и невесту,
– уверење о држављанству за женика и невесту,
– важеће личне карте за женика и невесту.
– копија личних карти кумова ( сведока )

Документација потребна за издавање уверења о слободном брачном стању:

– писмени захтев,
– фотокопија личне карте,
– извод из МК рођених,
– извод из МК рођених за женика или невесту са којим се жели закључити брак

 

Документација потребна за доношење решења о промени личног имена:

– писмени захтев странке,
– извод из МК рођених,
– извод из МК венчаних,
– извод из МК рођених за сву децу и брачног друга,
– уверење о држављанству,
– уверење о пребивалишту,
– уверење од суда да се не води кривични поступак против подносиоца захтева

Документација потребна за изјаву о враћању на девојачко презиме:

– изјава се подноси у року од 60 дана од правоснажности судске пресуде о разводу брака,
– важећа лична карта.

Документација потребна за пријаву смрти:

– потврда о смрти издата од Дома здравља,
– извод из МК рођених или МК венчаних за преминулог уколико није рођен у месту смрти,
– лична карта преминулог,
– лична карта пријавиоца смрти.

Документација потребна за комплетирање смртовнице за оставински поступак:

– поступак се покреће на усмени захтев странке са изводом из МКУ ( уколико лице није умрло у Кули )
– подаци о наследницима

Такса се плаћа на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 26-218, прималац: републичка административна такса.
Приликом плаћања такси обавезна је консултација са матичарем.
За додатне информације грађани се могу обратити лично или на телефон 025 722-333 локал 109, матичар: Александра Васовић.