Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKA UPRAVA, Kancelarija 205
Broj telefona: 025/751-163
Referent: Mirjana Obradov

Odeljenje za utvrđivanja i naplatu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave

– Prijem prijava za utvrđivanje na poreza na imovinu;
– Prijem prijava za utvrđivanje lokalnih komunalnih taksi;
– Prijem žalbi na rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu;
– Prijem žalbi na rešenja o utvrđivanju lokalnih komunalnih taksi;
– Prijem žalbi na rešenja o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta;
– Prijem žalbi na rešenja o utvrđivanju samodoprinosa na katastarski prihod poljoprivrednika, samodoprinosa na prihod od obavljanja samostalne delatnosti i samodoprinosa na vrednost imovine na koju se plaća porez na imovinu;
– Prijem žalbi na rešenja o utvrđivanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
– Prijem žalbi na rešenja u prvostepenom poresko prekršajnom postupku;
– Prijem podnesaka i ostalih pismena od građana u vezi utvrđivanja i naplate izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave