Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
дипл. правник Бојан Вуковић

Адреса за подношење захтева:
Општинска управа Кула
ул. Лењинова 11, Кула 25230

e-mail: bvukovic@kula.rs
Телефон:  025/751-140

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на исти начин на који се подноси и сваки други захтев.

У захтеву треба навести која се информација тражи, назив органа од кога се  информација тражи, подаци о тражиоцу информације као и начин достављања информације. Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације. 
Тражилац у захтеву наводи на који начин жели да му се омогући право на приступ информацијама односно наводи да ли жели увид, дали копију документа, да ли жели докуменат у електронском облику. 
Корисник, односно тражилац информације:
сваки грађанин и правно лице

 [wpfilebase tag=file id=675 tpl=filebrowser /]