Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
Општинска управа, канцеларија бр.3
Број телефона: 025/751-148
Референт: Наташа Спасић

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОГРАМЕ О ПРАВИМА БОРАЦА, ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА

Закон о правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
(„Сл. лист СРЈ“ бр. 24/98, 29/98 и 101/05)

Захтев за признавање својства ратног војног инвалида (РВИ) – црвени руб

Уз захтев поднети:
– уверење о рањавању,
– медицинске налазе из периода рањавања,
– нове медицинске налазе,
– доказ о југословенском држављанству из периода рањавања,
– фотокопија личне карте,
– уверење о пребивалишту,
– уверење да није кривично осуђиван за дела која представљају сметњу за остваривање својства РВИ,
– по потреби друга доказна средства.

Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида (МВИ) – црвени руб

– уверење о отпуштању из војске Србије (Југославије),
– здравствени картон,
– уверење о рањавању,повређивању, задобијању болести
– медицинске налазе из периода рањавања, повређивања, задобијања болести
– нове медицинске налазе,
– доказ о југословенском држављанству из периода рањавања,
– фотокопија личне карте,
– уверење о пребивалишту,
– уверење да није кривично осуђиван за дела која представљају сметњу за остваривање својства МВИ,
– по потреби друга доказна средства.

Продужење својства војног инвалида – жути руб ( по службеној дужности )
– нове медицинске налазе.

Додатак за негу и помоћ
– захтев
– извештај лекара специјалисте о потреби за туђом негом и помоћи,

Ортопедска помагала
– захтев
– налаз лекара специјалисте о потреби за ортопедским помагалом.

Накнада разлике зараде за време привремене спречености за рад

– захтев
– уговор о раду,
– потврду послодавца о запослењу,
– обрачун зараде за време привремене спречености за рад,
– извештај лекара о трајању спречености за рад,
– појединачни колективни уговор
– фотокопија текућег рачуна

Борачки додатак

– захтев
– уговор о раду,
– потврду послодавца у којој треба навести да запослени ради са пуним радним временом и навести износ примљене зараде ( образац потврде преузети у услужном центру )
– фотокопија текућег рачуна.

Накнада за време незапослености

– захтев
– уверење Националне службе за запошљавање о незапослености,
– фотокопију радне књижице,
– фотокопију евиденционог картона НСЗ,
– од Пореске управе прибавити уверење да ли је подносилац захтева обвезник пореза и допирноса на катастарски приход или се дужи приходом од самосталне делатности, одн. да ли члан његовог домаћинства плаћа за њега порезе и доприносе Фонду ПИО земљорадника,
– уверење надлежних фондова ПИО запослених, самосталних делатности, земљорадника о остваривању права на пензију,
– уверење Агенције за привредне регистре о чињеници да ли подносилац захтева обавља регистровану привредну делатности,

Право на путничко моторно возило:

– захтев
– мишљење надлежног лекара о потреби за путничким моторним возилом.

Помоћ у случају смрти:

– захтев
– извод из матичне књиге умрлих,
– изјава два сведока да ли је подносилац захтева живео у заједничком домаћинству са умрлим војним инвалидом,односно да ли се о умрлом старао у току последње године његовог живота

Породична инвалиднина:

а) по основу умрлог војног инвалида:
– извод из матичне књиге умрлих,
– извод из матичне књиге венчаних,
– уверење о пребивалишту,
– уверење о држављанству.

б) по основу палог борца (када су подносиоци захтева родитељи)
– уверење о погибији,
– извод из књиге венчаних,
– уверење о пребивалишту,
– доказ да је погинули био југословенски држављанин у време погибије,
– по потреби други докази .

ц) по основу палог борца (када су подносиоци захтева супруга и деца)
– уверење о погибији,
– извод из књиге венчаних,
– уверење о пребивалишту,
– извод из књиге рођених за децу,
– ако су старији од 15 година потврда школе о упису школске године,
– доказ да је погинули био југословенски држављанин у време погибије,
– по потреби други докази.

У случају смрти корисника права уз обавештење о смрти војног инвалида доставити:

– извод из матичне књиге умрлих.

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
(„Сл. гласник РС“ бр. 54/89 и 137/04)

Захтев за признавање права на месечно новчано примање

– уверење Службе за катастар непокретности о висини катастарског прихода за претходну годину,
– уверење надлежних фондова ПИО о о чињеници да ли подносилац захтева прима пензију, односно о висини пензије за предходну годину,
– уверење Агенције за привредне регистре о чињеници да ли подносилац захтева обавља привредну делатност,
– изјава два сведока о броју и саставу чланова домаћинства,
– уколико домаћинство чине деца, доставити потврде од школе о упису школске године,
– друго….

Додатак за негу

– захтев
– извештај лекара о здравственом стању подносиоца захтева и потреби за туђом негом,

Повећање МНП (месечног новчаног примања) по основу самохраности

– доказ да подносилац захтева у домаћинству нема чланове уже породице (брачни друг и деца) и родитеље способне за привређивање, нити има чланове уже породице и родитеље који имају личних прихода или прихода од имовине,

Накнада трошкова смештаја у установу социјалне заштите (захтев подносе само корисници додатка за негу и повећања месечног новчаног примања по основу самохраности)

– доказ о боравку у установу социјале заштите,

Породични додатак (захтев подносе само корисници породичне инвалиднине по основу умрлог супруга коме је припадао додатак за негу и помоћ другог лица)

– уверење Службе за катастар непокретности о висини катастарског прихода за претходну годину,
– уверење надлежних фондова ПИО о о чињеници да ли подносилац захтева прима пензију, односно о висини пензије за предходну годину,
– уверење Агенције за привредне регистре о чињеници да ли подносилац захтева обавља привредну делатност,
– изјава два сведока о броју и саставу чланова домаћинства,
– уколико домаћинство чине деца, доставити потврде од школе о упису школске године,
– друго….

Накнада погребних трошкова

– захтев
– рачун погребног предузећа о висини трошкова сахране и лицу које их је сносило,
– доказ да није тражено право остварено по другом правном основу,

Помоћ у случају смрти

– захтев
– извод из матичне књиге умрлих,
– изјава два сведока да је са умрлим корисником МНП живео у заједничком домаћинству,

Закон о правима бораца и војних инвалида
(„Сл. лист САПВ“ бр. 19/85, 22/85, 31/86, 32/88, 15/89, 1/90, 9/90 и 37/90)

Повећање месечног новчаног примања по основу самохраности

– доказ да су чланови породице подносиоца захтева (брачни друг и родитељи) неспособно за рад и немају прихода ни по каквом основу и то :
– за лица старија од 60 година /мушкарци/ односно 55 година /жене/ фотокопију личне карте,
– за децу,уколико се школују потврда од школе о упису у школску годину,
– за ратног војног инвалида од 1 до 6 групе, решење о признатом својству РВИ,
– за инвалиде рада, решење надлежног Фонда ПИО о утврђеној неспособности за рад,
– друго …

Повећање месечног новчаног примања по основу везаности за постељу

– захтев
– налаз лекара специјалисте о здравственом стању подносиоца захтева,

Закон о правима цивилних инвалида рата
(„Сл. гласник РС“ бр. 52/96)

Захтев за признавање својства цивилног инвалида рата

– поднети писани доказ о настанку телесног оштећења из тог периода
– доказе потребне за признавање својства ратног војног инвалида

Члан породице цивилног инвалида рата и цивилне жртве рата остварује право на месечно новчано примање и накнаду погребних трошкова под условима предвиђеним
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл. гласник РС“ бр. 54/89 и 137/04).

Кадровачка помоћ

– потврду војног одсека о служењу војног рока,
– фотокопија личне карте,
– уверење о незапосленисти Националне агенције за запошљавање,
– потврда Центра за социјални рад да подносилац захтева и чланови домаћинства не примају социјалну помоћ,
– потврда надлежних фондова ПИО запослених, самосталних делатности и земљорадника да не примају пензију,
– потврду Агенције за привредне регистре да подносилац захтева и чланови његовог домаћинства не обављају привредну делатност,
– уверење Службе за катастар непокретности о висини кат. прихода,
– извод из матичне књиге рођених за децу.

Ослобађање од увозних дажбина на увоз путничких аутомобила

– фотокопија личне карте.