Predsednik Opštine Kula

Predsednik Opštine Kula Damjan Miljanić

Damjan Miljanić je rođen 17. avgusta 1972. godine. Osnovnu školu „Petefi brigada” i Srednju tehničku školu „Mihajlo Pupin“, smer – Elektrotehničar automatike završio je kao jedan od najboljih đaka u generaciji. Viši stepen studija završio je na Fakultetu tehničkih nauka i ima zvanje Inženjer elektrotehnike, računara i telekomunikacija. Diplomirani je ekonomista, a ima i master diplomu iz oblasti – Menadžent javne uprave.

Radno iskustvo stekao je radeći u više privatnih firmi. Obavljao je funkciju direktora Agencije za razvoj, zamenika predsednika opštine Kula, direktora JKP „Komunalac“ Kula.

Na mesto predsednika opštine Kula izabran je 24. januara 2019. godine. Oženjen je i otac dvoje dece.

Nadležnosti predsednika opštine

1Član 57.
Predsednik opštine:

1. predstavlja i zastupa opštinu;
2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština,
3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
4. osniva opštinsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava,
5. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta opštine,
6. zaključuje ugovor o pribavljanju i raspolaganju prevoznih sredstava i opreme veće vrednosti za potrebe organa i organizacija;
7. odlučuje o zalaganju pokretnih stvari;
8. odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje komercijalnih nepokretnosti i za iste zaključuje ugovore;
9. zaključuje ugovore sa javnim preduzećima, odnosno društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju stvari u javnoj svojini koja im nisu uložena u kapital, kao i ugovore sa društvima kapitala i javnim preduzećima koja ne obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju nepokretnosti koje im nisu uložene u kapital, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti radi koje su osnovani;
10. zaključuje ugovor o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu, po predhodno pribavljenom mišljenju Opštinskog javnog pravobranilaštva;
11. zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza nastalih po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu ili ovlašćuje drugo lice za zaključenje tog ugovora;
12. odlučuje o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem,
13. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
14. donosi odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju opštine, na predlog Štaba za vanredne situacije,
15. predlaže Skupštini opštine postavljenje i razrešenje članova Štaba za vanredne situacije,
16. nalaže aktiviranje osposobljenih pravnih lica od značaja za opštinu, na predlog Štaba za vanredne situacije,
17. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim Statutom ili odlukom Skupštine;
18. informiše javnost o svom radu,
19. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije, ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa opštine onemogućava vršenje nadležnosti opštine,
20. vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima opštine. Predsednik opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa opštine.

Kontakt: Opština Kula, Lenjinova 11, tel: 025/722-220

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE: Karolj Valka

POMOĆNICI PREDSEDNIKA OPŠTINE: Ljubica Tijanić i Strahinja Paravina