Председник Општине Кула Дамјан Миљанић

Дамјан Миљанић је рођен 17. августа 1972. године. Основну школу „Петефи бригада” и Средњу техничку школу „Михајло Пупин“, смер – Електротехничар аутоматике завршио је као један од најбољих ђака у генерацији. Виши степен студија завршио је на Факултету техничких наука и има звање Инжењер електротехнике, рачунара и телекомуникација. Дипломирани је економиста, а има и мастер диплому из области – Менаџент јавне управе.

Радно искуство стекао је радећи у више приватних фирми. Обављао је функцију директора Агенције за развој, заменика председника општине Кула, директора ЈКП „Комуналац“ Кула.

На место председника општине Кула изабран је 24. јануара 2019. године. Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности председника општине

1Члан 57.
Председник општине:

1. представља и заступа општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина,
3. наредбодавац је за извршење буџета;
4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава,
5. даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета општине,
6. закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;
7. одлучује о залагању покретних ствари;
8. одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;
9. закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;
10. закључује уговор о прибављању непокретности у јавну својину, по предходно прибављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;
11. закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду или овлашћује друго лице за закључење тог уговора;
12. одлучује о употреби сталне и текуће буџетске резерве у складу са законом којим се уређује буџетски систем,
13. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
14. доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију општине, на предлог Штаба за ванредне ситуације,
15. предлаже Скупштини општине постављење и разрешење чланова Штаба за ванредне ситуације,
16. налаже активирање оспособљених правних лица од значаја за општину, на предлог Штаба за ванредне ситуације,
17. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине;
18. информише јавност о свом раду,
19. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије, ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности општине,
20. врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима општине. Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине Војводине који врши надзор над радом и актима извршних органа општине.

Контакт: Општина Кула, Лењинова 11, тел: 025/722-220

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ: Карољ Валка

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:  Страхиња Паравина