Општинско Веће

Чланови Општинског већа:

Дамјан Миљанић – председник Општинског већа
Карољ Валка – члан Општинског већа по функцији

Веселин Ђурђевић, члан Већа, задужен за област за омладину и спорт,
Душко Кончар, члан Већа, задужен за област за верске заједнице,
Рената Џуџар, члан Већа, задужена за област за комуналне делатности,
Милорад Томић, члан Већа, задужен за област за пензионере и социјалну политику,
Ливија Козма, члан Већа, задужена за област за националне мањине и културу,
 Смиљана Вукелић, члан Већа, задужена за област за школско и предшколско образовање,
Станојевић Наташа, члан Већа, задужена за област за саобраћај и енергетику.

Општинско веће:

 1. предлаже Статут општине, буџет општине и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине,
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
 4. усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
 5. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, овим Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине;
 6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 7. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 8. образује жалбену комисију;
 9. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 10. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине Војводине;
 12. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе; 13. поставља општинског правобраниоца;
 13. доноси План одбране Општине, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним припремама АП и Планом одбране РС, одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
 14. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 15. доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане,
 16. утврђује висину закупнине за коришћење пословног простора, стамбених зграда, станова и гаража и др. у јавној својини и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
 17. врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
 18. даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
 19. образује саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
 20. информише јавност о свом раду,
 21. доноси Пословник о раду на предлог председника Општине,
 22. врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим актима Скупштине.