ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ: Владимир Павков

Телефон:025/751-171

Е-маил: vpavkov@kula.rs

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине врши Општинско правобранилаштво. Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.