Служба органа општине Кула – Општинско веће, скупштина општине и председник општине

Руководилац Службе органа Општине: 
Телефон: 025/751-115
Писарница – послови:
– Пријем захтева за Скупштину општине и радна тела Скупштине општине,
– Пружање информација о раду Скупштине општине Кула и њених радних тела,
– Пријем поднесака и осталих писмена од јавних предузећа и установа, одборника, политичких странака, грађана који се односе на слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга рада Скупштине општине Кула и њених радних тела,
– Пријем захтева од стране заинтересованих лица за објављивање у „Сл. листу општине Кула“
– Пријем захтева и осталих писмена упућених председнику општине и Општинском већу,
– Пријем захтева од стране заинтересованих лица који се односе на слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга рада председника општине и Општинског већа,
– Пријем жалби на првостепена решења из делокруга рада Општинске управе.

Служба органа општине Кула обавља следеће послове:

– стручне и организационе послове за сазивање, припрему и одржавање седница Скупштине општине и радних тела Скупштине општине, Општинског већа, стручних радних тела председника општине и радних и других састанака председника општине,
– стручно обрађује акте усвојене на седницама Скупштине општине и радних тела Скупштине општине и аката која доноси  председник општине и  Општинско веће,
– стручно обрађује  текстове предлоге  одлука и других аката из надлежности Скупштине,
административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана,
– пружа помоћ одборницима у изради предлога које подносе Скупштини општине и њеним телима и прибавља одговоре на одборничка питања,
– послове протокола за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа,
– послове информисања о раду Скупштине општине и радних тела Скупштине, председника општине и радних тела председника општине и Општинског већа,
– записничке послове за Скупштину општине и радна тела Скупштине, председника општине и радна тела  председника општине и Општинско веће,
– послове уређивања и издавања «Службеног листа општине Кула»,
– канцеларијско административне, манипулативне и оперативне послове за потребе лица које бира, именује или поставља Скупштина општине и председник општине, послове на телефонској централи, факсу и е-маил кореспондеција,
– аналитичке, стручне, административне и друге послове које јој повери Скупштина општине, председник општине и начелник Општинске управе.