Руководилац Одељења: Бојан Вуковић
Телефон: 025 751 155
mail: bvukovic@kula.rs

Одељење за управу и опште послове обавља:

– управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено општини, у области држављанства, матичних књига у области брака, личног имена, матичних бројева грађана, бирачких спискова и канцеларијског пословања
,
– предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће за чије спровођење је одговорно Одељење за управу и опште послове,
– предлаже и припрема нацрте свих појединачних и општих аката које доноси начелник Општинске управе,
– послове планирања за остваривање функција општине у условима непосредне ратне опасности и у рату из своје надлежности,
– послове планирања задатака и предузимања мера у случају елементарних и других непогода,
– послове везане за превођење и службену употребу русинског и мађарског језика за потребе Скупштине општине, председника општине, Општинског већа, Општинске управе и грађана,
– послове писарнице и архиве, послове овере потписа и рукописа, послове радних односа у Општинској управи, послове издавања радних књижица, информисања, обавља курирске послове, дактилографске послове и умножавање материјала.
Координатор за пријемно, канцеларијско-архивске послове
Обавља једноставне и мање сложене канцеларијско-документационе и оперативне послове, и то:
координира радом извршилаца канцеларијско-архивских послова,
обавља послове у пријемној канцеларији / врши пријем, отварање и прегледање поште, класифицирање и распоређивање предмета, исписивање омота списа и формира предмете, односно врши завођење предмета и поднесака, попис акта, достављање предмета у рад
стара се о законитом, правилном и благовременом извршавању послова из области канцеларијског пословања и непосредно извршава исте послове по прописима о канцеларијском пословању који се примењују на државну управу,
поступа у складу са прописима о архивској грађи и предаје архиву на чување,
врши и друге послове које му повери начелник Одељења или шеф Одсека.
– техничке послове обезбеђења објеката,
– спроводи поступке јавних набавки добара и услуга за потребе Општинске управе,
– послове пружања правне помоћи грађанима у складу са посебним актом начелника Општинске управе,
– послове организације и начина рада Услужног центра Општинске управе,
– послове из надлежности Одељења по насељеним местима општине Кула за које је то предвиђено законом и другим прописима,
– и друге стручне, административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник општине и начелник Општинске управе.
– У оквиру Одељења обављају се послови месних канцеларија у насељеним местима:
1. Месна канцеларија Црвенка за насељено место Црвенка,
2. Месна канцеларија Сивац за насељено место Сивац,
3. Месна канцеларија Крушчић за насељено место Крушчић,
4. Месна канцеларија Руски Крстур за насељено место Руски Крстур,
5. Месна канцеларија Липар за насељено место Липар.
,
– предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће за чије спровођење је одговорно Одељење за управу и опште послове,
– предлаже и припрема нацрте свих појединачних и општих аката које доноси начелник Општинске управе,
– послове планирања за остваривање функција општине у условима непосредне ратне опасности и у рату из своје надлежности,
– послове планирања задатака и предузимања мера у случају елементарних и других непогода,
– послове везане за превођење и службену употребу русинског и мађарског језика за потребе Скупштине општине, председника општине, Општинског већа, Општинске управе и грађана,
– послове писарнице и архиве, послове овере потписа и рукописа, послове радних односа у Општинској управи, послове издавања радних књижица, информисања, обавља курирске послове, дактилографске послове и умножавање материјала.
Координатор за пријемно, канцеларијско-архивске послове
Обавља једноставне и мање сложене канцеларијско-документационе и оперативне послове, и то:
координира радом извршилаца канцеларијско-архивских послова,
обавља послове у пријемној канцеларији / врши пријем, отварање и прегледање поште, класифицирање и распоређивање предмета, исписивање омота списа и формира предмете, односно врши завођење предмета и поднесака, попис акта, достављање предмета у рад
стара се о законитом, правилном и благовременом извршавању послова из области канцеларијског пословања и непосредно извршава исте послове по прописима о канцеларијском пословању који се примењују на државну управу,
поступа у складу са прописима о архивској грађи и предаје архиву на чување,
врши и друге послове које му повери начелник Одељења или шеф Одсека.
– техничке послове обезбеђења објеката,
– спроводи поступке јавних набавки добара и услуга за потребе Општинске управе,
– послове пружања правне помоћи грађанима у складу са посебним актом начелника Општинске управе,
– послове организације и начина рада Услужног центра Општинске управе,
– послове из надлежности Одељења по насељеним местима општине Кула за које је то предвиђено законом и другим прописима,
– и друге стручне, административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник општине и начелник Општинске управе.
– У оквиру Одељења обављају се послови месних канцеларија у насељеним местима:
1. Месна канцеларија Црвенка за насељено место Црвенка,
2. Месна канцеларија Сивац за насељено место Сивац,
3. Месна канцеларија Крушчић за насељено место Крушчић,
4. Месна канцеларија Руски Крстур за насељено место Руски Крстур,
5. Месна канцеларија Липар за насељено место Липар.