ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Шеф одсека: Јован Трпчевски
Телефон: 025 751 211
mail: jtrpcevski@kula.rs

У оквиру одсека за јавне набавке и инвестиције покрећу се поступци јавних набавки за потребе Општинске управе и кориснике буџета општине, припремају се предлози расписа и конкурса за нацрте, припремају се годишњи планови јавних набавки.  Врши се техничка припрема конкурсне документације, спровођење и реализација јавних набавки, објавивање аката на Порталу јавних набавки, интернет страници општине Кула и интернет страници „Сл. гласника РС“

Одесек за јавне набавке и инвестиције обавља следеће послове:

– На основу исказаних потреба директних и индиректних корисника буџета, учествује у изради предлога годишњих планова јавних набавки;
– Пружа стручну помоћ корисницима буџетских средстава из области јавних набавки;
– Стручне, техничке и правне и организационе послове припреме документације и аката у поступцима јавних набавки за директне и индиректне кориснике буџетских средстава (у делу који се спроводи а обједињене јавне набавке);
– Организује спровођење поступака јавних набавки у отвореном поступку, рестриктивном поступку, преговарачком поступку са објављивањем јавног позива, преговарачком поступку без објављивања јавног позива, поступку јавне набавке мале вредности, конкурсу за нацрте и поступку јавних набавки наруџбеницом;
– Припрема предлоге решења и других аката по захтеима за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки у складу са законом;
– Припрема и доставља извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки;
Учествује у планирању и спровођењу инвестиција у набавкама које се односе на извођење радова (градња, реконструкција, адаптација, санација и сл.) на објектима директних и индиректних корисника буџета;
– Друге стручне, административне и техничке послове из делокруга, чије је извршење поверено овом одељењу, као и друге послове које му повери Скупштина општине, Општинско веће, председник општине и начелник Општинске управе.
– Спроводи поступке јавних кабавки радова и услуга из области пројектовања за потребе свих корисника буџета општине Кула