Руководилац одељења Блажо Костић
Телефон: 025 751 200
Емаил: kosticblazo@gmail.com

Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент обједињује три одсека:

  • ОДСЕК ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
  • ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И НАДЗОР
  • ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавља следеће послове :

– непосредно спровођење закона и других прописа области грађења, спровођењу прописа из области саобраћаја и путне инфраструктуре у надлежности локалне самоуправе, заштите животне средине и енергетског менаџмента,
– врши послове планирања, израде и спровођења пројеката инвестиција значајних за општину и стручни надзор на инвестицијама које се финансирају из буџета општине или из средстава пренетих од других нивоа власти,
– прати стање комуналне инфраструктуре, предлаже и прати њено уређење, предлаже средњорочни и годишњи програм уређења грађевинског земљишта и одржавања инфраструктуре.
– обавља припремне радње за пројектовање или изградњу објеката, чији је инвеститор општина из делокруга путне привреде, регулације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, грађевинских и грађевинско-занатских радова.
– предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће, а за чије спровођење је одговорно одељење у области: уређења, одржавања и коришћења локалних путева, заштите животне средине, заштите пољопривредног земљишта и енергетског менаџмента,
– врши надзор над пословима заштите и уређења пољопривредног земљишта у надлежности општине и прикупља податке из области пољопривреде и прослеђује их органима надлежним за послове статистике,
– врши контролни надзор на извршењем послова који су поверени јавним комуналним предузећима и другим привредним субјектима
– и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и начелник Општинске управе. Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.