Руководилац Одељењa:
телефон: 025/751-154
E – пошта:

У оквиру Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине обављају се послови који се тичу проблематике из области грађевинарства, путне привреде, саобраћаја, заштите животне средине и комуналне области.

Одељење обједињује следеће одсеке:

  1. Одсек за послове инспекције за путеве и друмски саобраћај, грађевинске инспекције и инспекције за заштиту животне средине
  2. Одсек за инспекцијско комуналне послове
  3. Одсек за заштиту животне средине

Одсек за послове инспекције за путеве и друмски саобраћај, грађевинске инспекције и инспекције за заштиту животне средине прати, проучава и спроводи прописе из области саобраћаја, путне привреде, грађевинарства и заштите животне средине. Израђују се предлози решења из области инспекцијског надзора у сарадњи са надлежном инспекцијом, врши се инспекцијски надзор над спровођењем Закона о јавним путевима, Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају и осталих правилника, уредби и других прописа донесених на основу ових закона;  врши се инспекцијски надзор над спровођењем закона из области грађевинарства, као и подзаконских аката из ових области као и надзор у спровођењу закона из области заштите животне средине.

Одсек за инспекцијско комуналне послове се бави праћењем, проучавањем и спровођењем прописа из комуналне области у делу инспекцијског надзора, израђивањем предлога решења из области инспекцијског надзора у сарадњи са надлежном инспекцијом, израђивањем предлога решења које доноси Општинско веће из делокруга одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове  – одсек за урбанизам и грађевинарство, као извршавање инспекцијског надзора над спровођењем закона и подзаконских аката из комуналне области.

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
– Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
– Републичка административна такса
– Попуњен образац у Прилогу 1. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини  захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
– Локацијска дозвола
– Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта или технолоког пројекта

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊА ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
– Захтев за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја на животну средину
– Републичка административна такса
– Документација предвиђена у Прилогу 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
– Локацијска дозвола
– Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта или технолоког пројекта

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
– Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
– Студија о процени утицаја на животну средину у три примерка, један примерак у електронском облику
– Главни пројекат-извод из пројекта
– Републичка административна такса
– Подаци о шифри делатности и регистрацији предузећа

ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ