ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

Руководилац Одељења: Зоран Вигњевић
Телефон: 025 751 127
маил: zoranv85@yahoo.com

Одељење за финансије и привреду се састоји из:
1. Одсек за трезор
2. Одсек за буџет
3. Одсек за рачуноводство
4. Одсек за јавне набавке

Делатности одељења:

Одсек за трезор – врши контролу расхода и одобрава плаћања на терет буџетских средстава, врши израду и контролу месечних, кварталних и годишњих планова издатака за кориснике буџета и јавних предузећа Министарству финансија, прати се прилив средстава и извршавање расхода. Прима захтеве за плаћање од стране буџетских корисника као и евиденцију приспелих захтева, ликвидатуре, електронско плаћање, књижење плаћених рачуна.

Одсек за буџет – координира се поступком припреме буџета, припремају се планови капиталних пројеката, планира се и прати извршење локалних прихода, прате се примања и издаци буџета.

Одсек за рачуноводство – воде се финансијско материјални и организациони послови пру чему се контролише законитост правилност рада, благовременост и ажурност  извршавања послова,учествује у припреми и изради финансијских планова за директне кориснике буџетских средстава.