Rukovodilac odeljenja:
Bojana Dević
Telefon: 025 751 160
mail: bdevic@kula.rs

Odeljenje za društvene delatnosti
1. Odsek za finansijsko-ekonomske poslove
2. Odsek za opšte i normativno-pravne posloveObavlja:- Upravne, normativne, stručne i administrativne poslove neposrednog sprovođenja Zakona i drugih propisa čije je sprovođenje povereno opštini u oblasti društvene brige o deci, porodilja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda.POSLOVI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDAObavlja složene stručno-administrativne i analitičke-operativne poslove, i to :
1. prati i proučava zakonske propise iz oblasti učeničkog i studentskog standarda ;
2. nadležnim u odeljenju predlaže mere za poboljšanje standarada učenika i studenata u opštini imajući u vidu budžetska ograničenja;
3. prima i vrši obradu zahteva za učeničke i studentske kredite , stipendije i domove ;
4. kontinuirano prati rad nevladinih organizacija – udruženja građana koja se ne finansiraju iz budžeta , a aktivnost im je usmerena na na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti kulture, socijalne zaštite , fizičke kulture , odmora i rekreacije, informisanja , ekologije i dr.;
5. prati aktivnosti i potrebe verskih zajednica na teritoriji opštine i u sklopu istog nadležnim daje odgovarajuće predloge ;
6. aktivno učestvuje u pripremi analiza i ocena rada nevladinih organizacija prilikom donošenja odluke o sufinansiranju istih po raspisanim konkursima ;
7. aktivno učestvuje u administrativno –tehničkim pripremama godišnjih konkursa za sufinansiranje nevladinih organizacija;
8. obavlja stručno-analitičke i administrativno tehničke poslove vezane za zaštitu spomenika kulture i turizma;
9. obavlja i druge poslove koje mu poveri šef odseka ili načelnik odeljenja.

POSLOVI DRUŠTVENE BRIGE O DECI

Obavlja složene pravne, upravne i prevodilačke poslove, i to :
1. pokreće i vodi upravni postupak iz oblasti društvene brige o deci,
2. pokreće i vodi upravni postupak iz oblasti društvene brige o deci u okviru izvornih opštinskih i poverenih poslova pokrajinskih i republičkih organa ( dečiji dodatak , roditeljski dodatak , i dr.);
3. vodi evidenciju o kretanju predmeta, saglasno Zakonu i Uredbi o kancelarijskom poslovanju ;
4. obavlja pismeno prevođenje tekstova sa srpskog na mađarski jezik i obratno za potrebe odeljenja, opštinske uprave, Skupštine opštine, Opštinsko veća, Predsednika opštine, Opštinskog javnog pravobranioca i drugih organa i službi u okviru Opštinske uprave;
5. vrši stručnu korekciju tekstova na mađarskom jeziku za organe i službe Skupštine opštine, Opštinskog veća, Predsednika opštine, Opštinskog javnog pravobranioca i drugih organa i službi u okviru Opštinske uprave
6. vrši simultano prevođenje za potrebe rada Skupštine opštine , Opštinskog veća, Predsednika opštine, Opštinskog javnog pravobranioca i drugih organa i službi u okviru Opštinske uprave i za potrebe vođenje postupka pred nadležnim organom opštinske uprave kada se isti vodi na mađarskom jeziku,
7. vrši kucanje i prepisivanje tekstova sa srpskog na mađarski i obratno.
8. obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja i šefa odseka.

– stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba na nivou opštine u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, društvene brige o deci, fizičke kulture, informisanja, odmora i rekreacije i primarne zdravstvene zaštite u nadležnosti opštine.

POSLOVI SOCIJALNE ZAŠTITE

Obavlja složene pravne, upravne i stručne poslove, i to:
1. prati i proučava materijale iz oblasti socijalne zaštite i društvene brige o deci predškolskog i školskog uzrasta ( osnovna i srednja škola);
2. pokreće i vodi upravni postupak iz oblasti socijalne zaštite i društvene brige o deci predškolskog i školskog uzrasta za poverene poslove viših nivoa vlasti;
3. pokreće i vodi upravni postupak iz oblasti proširenih prava učenika osnovnih i srednjih škola saglasno opštinskim odlukama ;
4. predlaže pravo na regres za korisnike školskog uzrasta ( za đačke karte, užine, udžbenike i školski pribor, letovanja i zimovanja) i druge vidove regresa dece predškolskog uzrasta;
5. vodi poslove Komisije za prevremeni polazak dece u osnovnu školu i poslove vezane za kategorizaciju dece ometenu u razvoju ;
6. obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja ili šefa o odseka.
7.
– upravne i administrativne poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite (povereni poslovi od viših nivoa državne vlasti),

POSLOVI BORAČKO –INVALIDSKE ZAŠTITE

Obavlja složene pravne i upravne poslove, i to:
1. prati sprovođenje propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite ;
2. pokreće i vodi upravni postupak iz oblasti boračko – invalidske zaštite po osnovnom zakonu / pravo na borački dodatak, pravo vojnih invalida na ličnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite, naknade za vreme nezaposlenosti, pravo na naknadu za ishranu i smeštaj,
3. pokreće i vodi upravni postupak iz oblasti boračko-invalidske zaštite po Zakonu o pravima civilnih invalida rata,
4. pokreće i vodi upravni postupak iz oblasti boračko-invalidske zaštite po Uredbama Vlade RS,
5. vodi evidenciju o kretanju predmeta po ZUP-u, saglasno Zakonu i Uredbi o kancelarijskom poslovanju,
6. obavlja i druge poslove po nalogu čefa odseka ili načelnik odeljenja.
– obavlja poslove likvidature u oblasti porodiljskog odsustva i boračko-invalidske zaštite.
– poslove vezane za utvrđivanje statusa izbeglica, raseljenih i prognanih lica.

POVERENIK KOMESERIJATA ZA IZBEGLICE

Obavlja manje složene statističko-evidencione i stručno-opreativne poslove i to:
1. utvrđuje status izbeglica i izrađuje predlog rešenja o davanju svojstva izbeglice,
2. izrđuje predlog rešenja o ukidanju statusa izbeglice,
3. daje saglasnost o promeni prebivališta,
4. koordinira poslove i zadatke vezane za utvrđivanje statusa izbeglica , zbrinjavanja i pružanja materijalne i druge pomoći sa državnim organima, humanitarnim organizacijama i drugim ustanovama i organizacijama;
5. obavlja neophodne poslove koji su vezani za evidenciju, statističke izveštaje , informacije i analize iz ove oblasti
6. obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja ili šefa odseka .
Predlaže i priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i
Opštinsko veće za čije sprovođenje je odgovorno Odeljenje za društvene delatnosti
i druge stručne, administrativne i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine, predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave.