Руководилац одељења:
Бојана Девић
Телефон: 025 751 160
mail: bdevic@kula.rs

Одељење за друштвене делатности
1. Одсек за финансијско-економске послове
2. Одсек за опште и нормативно-правне пословеОбавља:- Управне, нормативне, стручне и административне послове непосредног спровођења Закона и других прописа чије је спровођење поверено општини у области друштвене бриге о деци, породиља, основног и средњег образовања и ученичког и студентског стандарда.ПОСЛОВИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДАОбавља сложене стручно-административне и аналитичке-оперативне послове, и то :
1. прати и проучава законске прописе из области ученичког и студентског стандарда ;
2. надлежним у одељењу предлаже мере за побољшање стандарада ученика и студената у општини имајући у виду буџетска ограничења;
3. прима и врши обраду захтева за ученичке и студентске кредите , стипендије и домове ;
4. континуирано прати рад невладиних организација – удружења грађана која се не финансирају из буџета , а активност им је усмерена на на задовољавање одређених потреба грађана у области културе, социјалне заштите , физичке културе , одмора и рекреације, информисања , екологије и др.;
5. прати активности и потребе верских заједница на територији општине и у склопу истог надлежним даје одговарајуће предлоге ;
6. активно учествује у припреми анализа и оцена рада невладиних организација приликом доношења одлуке о суфинансирању истих по расписаним конкурсима ;
7. активно учествује у административно –техничким припремама годишњих конкурса за суфинансирање невладиних организација;
8. обавља стручно-аналитичке и административно техничке послове везане за заштиту споменика културе и туризма;
9. обавља и друге послове које му повери шеф одсека или начелник одељења.

ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

Обавља сложене правне, управне и преводилачке послове, и то :
1. покреће и води управни поступак из области друштвене бриге о деци,
2. покреће и води управни поступак из области друштвене бриге о деци у оквиру изворних општинских и поверених послова покрајинских и републичких органа ( дечији додатак , родитељски додатак , и др.);
3. води евиденцију о кретању предмета, сагласно Закону и Уредби о канцеларијском пословању ;
4. обавља писмено превођење текстова са српског на мађарски језик и обратно за потребе одељења, општинске управе, Скупштине општине, Општинско већа, Председника општине, Општинског јавног правобраниоца и других органа и служби у оквиру Општинске управе;
5. врши стручну корекцију текстова на мађарском језику за органе и службе Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине, Општинског јавног правобраниоца и других органа и служби у оквиру Општинске управе
6. врши симултано превођење за потребе рада Скупштине општине , Општинског већа, Председника општине, Општинског јавног правобраниоца и других органа и служби у оквиру Општинске управе и за потребе вођење поступка пред надлежним органом општинске управе када се исти води на мађарском језику,
7. врши куцање и преписивање текстова са српског на мађарски и обратно.
8. обавља и друге послове по налогу начелника одељења и шефа одсека.

– стручне и административне послове који се односе на задовољавање одређених потреба на нивоу општине у области основног и средњег образовања, културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, информисања, одмора и рекреације и примарне здравствене заштите у надлежности општине.

ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Обавља сложене правне, управне и стручне послове, и то:
1. прати и проучава материјале из области социјалне заштите и друштвене бриге о деци предшколског и школског узраста ( основна и средња школа);
2. покреће и води управни поступак из области социјалне заштите и друштвене бриге о деци предшколског и школског узраста за поверене послове виших нивоа власти;
3. покреће и води управни поступак из области проширених права ученика основних и средњих школа сагласно општинским одлукама ;
4. предлаже право на регрес за кориснике школског узраста ( за ђачке карте, ужине, уџбенике и школски прибор, летовања и зимовања) и друге видове регреса деце предшколског узраста;
5. води послове Комисије за превремени полазак деце у основну школу и послове везане за категоризацију деце ометену у развоју ;
6. обавља и друге послове по налогу начелника одељења или шефа о одсека.
7.
– управне и административне послове у области борачко-инвалидске заштите (поверени послови од виших нивоа државне власти),

ПОСЛОВИ БОРАЧКО –ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Обавља сложене правне и управне послове, и то:
1. прати спровођење прописа из области борачко-инвалидске заштите ;
2. покреће и води управни поступак из области борачко – инвалидске заштите по основном закону / право на борачки додатак, право војних инвалида на личну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, право на здравствену заштиту и друга права у вези остваривања здравствене заштите, накнаде за време незапослености, право на накнаду за исхрану и смештај,
3. покреће и води управни поступак из области борачко-инвалидске заштите по Закону о правима цивилних инвалида рата,
4. покреће и води управни поступак из области борачко-инвалидске заштите по Уредбама Владе РС,
5. води евиденцију о кретању предмета по ЗУП-у, сагласно Закону и Уредби о канцеларијском пословању,
6. обавља и друге послове по налогу чефа одсека или начелник одељења.
– обавља послове ликвидатуре у области породиљског одсуства и борачко-инвалидске заштите.
– послове везане за утврђивање статуса избеглица, расељених и прогнаних лица.

ПОВЕРЕНИК КОМЕСЕРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Обавља мање сложене статистичко-евиденционе и стручно-опреативне послове и то:
1. утврђује статус избеглица и израђује предлог решења о давању својства избеглице,
2. изрђује предлог решења о укидању статуса избеглице,
3. даје сагласност о промени пребивалишта,
4. координира послове и задатке везане за утврђивање статуса избеглица , збрињавања и пружања материјалне и друге помоћи са државним органима, хуманитарним организацијама и другим установама и организацијама;
5. обавља неопходне послове који су везани за евиденцију, статистичке извештаје , информације и анализе из ове области
6. обавља и друге послове по налогу начелника одељења или шефа одсека .
Предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и
Општинско веће за чије спровођење је одговорно Одељење за друштвене делатности
и друге стручне, административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник општине и начелник Општинске управе.