Шеф Канцеларије за локални економски развој:
Милош Данилов
Телефон: 025/729-650
Емаил: danilovmilos@gmail.com

 

Канцеларија за локални економски развој обавља следеће послове:

– Промоцију Општине Кула у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот
– интернет маркетинг, израда промотивних материјала, посете сајмовима и другим манифестацијама из области привреде.
– Формирање и ажурирање база података од интереса за локални економски развој (привредника и предузетника, расположивих greenfield и brownfield локација, удружења грађана и пољопривредника)
– Управљање пројектима (припрема, аплицирање и спровођење локалних и регионалних развојних пројеката у складу са дефинисаним стратешким плановима за општину Кула, редовна комуникација за потенцијалним међународним и домаћим донаторима, истраживање могућности за финансирање развојних пројеката за Јавна предузећа, школе, предшколску установу и НВО на територији општине Кула)
– Стратешко планирање (координација и активно учешће у процесу израде стратешких докумената развоја, разрада и спровођење акционих планова, имплементација усвојених стратешких докумената посебно из области руралног развоја, периодична евалуација спровођења стратешких докумената развоја)
– Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу.
– Привлачење нових домаћих и страних инвестиција(промоција потенцијала и расположивих greenfield и brownfield локација, помоћ потенцијалним инвеститорима око добијања информација о расположивом земљишту, непокретностима, структури радне снаге, висини локалних пореза и олакшицама, добијања дозвола, припрема документације за успостављање инструмената ЛЕР-а, предлагање стимулативних мере за отварање нових малих и средњих предузећа и привлачење инвестиција, предлагање мера за поједностављење процедура и скраћивање рокова за добијање дозвола за инвеститоре) и подршка пословању и развоју већ реализованих инвестиција (стални контакти са представницима домаћих и страних инвеститора, информисање о расположивим конкурсима и помоћ у аплицирању, пружање стручне техничке подршке итд.)
– Сарадњу са приватним, јавним и невладиним сектором, координација њихових активности – Припремање и праћење реализације пројеката у вези са локалним економским развојем.
– Сарадњу са регистрованим пољопривредним газдинствима – информисање пољопривредника и удружења пољопривредника о могућностима коришћења регионалних, националних и међународних фондова за добијање кредита и субвенција, помоћ у припреми докуменатације приликом конкурисања, едукација, помоћ при повезивању и умрежавању.
– Промоцију локалног руралног развоја
– Подршка МСП сектору и предузетницима – редовно пружање стручне подршке локалним привредницима, припрема документације за добијање старт уп кредите и банкарске гаранција итд., сарадња са удружењима предузетника, и активности на плану њиховог јачања и умрежавања, осмишљавање локалних програма подршке привреди (бесповратна средства, старт уп кредити, субвенција каматних стопа на кредите комерцијалних банака, обуке итд.)
– Подстицање запошљавања-припрема и подршка незапослених лица за самозапошљавање кроз обуку и саветодавне активности итд
– Праћење законске регулативе Канцеларија обавља и друге послове из своје надлежности.