Opštinska uprava

Opštinska uprava se obrazuje za vršenje upravnih poslova u okviru prava i dužnosti opštine Kula i određenih stručnih poslova za potrebe Skupštine opštine Kula, Predsednika opštine i Opštinskog veća.

Opštinska uprava postupa prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno i dužna je da svakom omogući jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa.

Načelnik Opštinske uprave: Čedomir Beronja, diplomirani pravnik
E-mail: cberonja@kula.rs
Telefon: 025 751 155

Zamenik načelnika: Aleksandra Gagović, diplomirani pravnik
E- mail: agagovic@kula.rs
Telefon: 025 751 183

Opštinska uprava ima sledeća ovlašćenja i obaveze:
– priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;
– izvršava odluke i druge akte skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća;
– rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
– obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine opštine;
– izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
– obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće.