Општинска управа се образује за вршење управних послова у оквиру права и дужности општине Кула и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине Кула, Председника општине и Општинског већа.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Начелник Општинске управе: Александра Гаговић, дипломирани правник
Е-маил: agagovic@kula.rs
Телефон: 025 751 155

Заменик начелника: 
Е- mail:
Телефон: 025 751 183

Општинска управа има следећа овлашћења и обавезе:
– припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;
– извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;
– решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
– обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;
– извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
– обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ОУ Кула