Контролне листе: 2023. год.

Контролна листа КО22 – власник-корисник посебног дела зграде

Контролна листа КО21 – скупштина стамбене заједнице

Контролна листа КО20 – професионални/принудни управник зграде

Контролна листа КО19 – управник зграде

Контролна листа КО18 – погребна делатност

 

Контролне листе: 2022. год.

Контролне листе за 2022 – јавна предузећа

Контролне листе за 2022 – индиректни корисници

Кoнтролне листе за 2022 – директни корисници

Kонтролне листе за 2022 – трaнсфeри

Извештај о раду буџетског инспектора за 2021. годину

Извештај о раду буџетског инспектора за 2020. годину

 

Контролне листе: 2021. год.

Водић за процену ризика и одрађивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом

Несаниране депоније – сметлишта

Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

Контрола управљања отпадом

Алат за процену ризика – отпад

Коришћење извора нејонизујућих зрачења

Услови за интегрисане дозволе

Захтев за интегрисану дозволу

Достава података

Заштита од буке у животној средини

Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Заштита ваздуха код бензинских станица

Заштита ваздуха код стационираних извора загађивања без континуалног мерења

Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем

Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног-мерења

Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

Студија о процени и утицаја

Алат за процену ризика постројења и активности кја не подлижу издвању интегрисане дозволе

Алат за процену ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола

Kонтролне листе за 2021 – трaнсфeри

Кoнтролне листе за 2021 – директни косрисници

Контролне листе за 2021 – индиректни корисници

Контролне листе за 2021 – индиректни корисници

 

Контролне листе: 2020. год.

Kонтролна листа за 2020 – трансфери

Извештај буџетског инспектора за 2019, годину

Контолна листа за 2020 – јавна предузећа

Контролна листа за 2020 – директни корисници

Контролна листа за 2020 – индиректни корисници

 

20.05.2016. Истицање и придржавање радног времена

20.05.2016. Зоохигијенска служба

20.05.2016. Држање домаћих животиња у објектима колективног становања

20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа киоск

20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа летња башта

20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа билборд

20.05.2016. Постављање плутајућег објекта сплава за обављање угоститељске делатности

20.05.2016. Заштита пољопривредног земљишта од пољске штете

0.05.2016. Снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода

20.05.2016. Одржавање унутрашњег водовода и канализације

20.05.2016. Управљање комуналним отпадом

20.05.2016. Одржавање чистоће и уређивање јавних зелених површина

20.05.2016. Заштита и одржавање површина јавне намене испред стамбено-пословних објеката

20.05.2016. Заштита комуналних објеката

20.05.2016. Управљање пијацама и одржавање

20.05.2016. Пијачна и ванпијачна продаја

20.05.2016. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање