Katastar zagađivača

Lokalni registar izvora zagađivača

 

Obaveštenje pravnim licima o dostavi podataka za potrebe lokalnog registra zagađivanja

Opština Kula poziva sva pravna lica koja vrše delatnost na teritoriji opštine Kula da ispune svoju zakonsku obavezu i dostave podatke za 2020. godinu za lokalni registrar izvora zagađivanja. Rok za dostavljanje podataka je 31. mart 2021. godine.
Podatke treba da dostave privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima.
U skladu sa uputstvom Agencije za zaštitu životne sredine potrebno je u elektronskoj formi dostaviti pet popunjenih obrazaca, koji su priloženi u sklopu ovog teksta. Jedan komplet obrazaca ukoričen u jedinstven dokument propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica potrebno je poslati putem redovne pošte na adresu: Opštinska uprava Kula, Odeljenje za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment, ulica Lenjinova 11, 25230 Kula.
Takođe potrebno je poslati i komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu: katastarzagadjivacaopstinakula@gmail.com
Kontakt za sve dodatne informacije možete kontaktirati Draganu Krivokuću na telefon 025 722 333 lokal 119.

Lista
Lokalni registar izvora zagađivanja
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 5
Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh
Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vodu
Spisak zagađujućih materija
Uputstvo Agencija