Informator o radu

Informator o radu opštine Kula objavljen je saglasno odredbama člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa(„Službeni glasnik RS“, br. 68/10).

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Cilj objavljivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje opština Kula u okviru delokruga rada. Opština Kula će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u Informator.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
dipl. pravnik Bojan Vuković

Informator o radu ažuriran 05. maja 2021. godine

Ovde možete preuzeti formulare.

adresa za podnošenje zahteva:
Opštinska uprava Kula
ul. Lenjinova 11, Kula 25230

e-mail: bvukovic@kula.rs
Telefon:  025/751-140