Информатор о раду

Информатор о раду општине Кула објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа(„Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Кула у оквиру делокруга рада. Општина Кула ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор.

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
дипл. правник Бојан Вуковић

Информатор о раду ажуриран 05. маја 2021. године

Овде можете преузети формуларе.

адреса за подношење захтева:
Општинска управа Кула
ул. Лењинова 11, Кула 25230

e-mail: bvukovic@kula.rs
Телефон:  025/751-140