Информатор о раду општине Кула објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа(„Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Кула у оквиру делокруга рада. Општина Кула ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор.

Информатор о раду ажуриран 11. августа 2022. године

Овде можете преузети формуларе.

адреса за подношење захтева:
Општинска управа Кула
ул. Лењинова 11, Кула 25230

Телефон:  025 722 333

Лица овлашћена за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општинској управи Кула су:

1. Бојана Девић, Руководилац Одељења за друштвене делатности, за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које настану у раду или у вези са радом одељења.

2. Зорица Ачански Омеровић, Руководилац Одељења утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула, за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које настану у раду или у вези са радом одељења.

3. Бојан Вуковић, Руководилац Одељења за управу и опште послове, за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које настану у раду или у вези са радом одељења.

4. Зорица Драгић, Руководилац Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које настану у раду или у вези са радом одељења.

5. Биљана Леовац, Руководилац Одељења за инспекцијске послове, за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које настану у раду или у вези са радом одељења.

6. Чедомир Бероња, Руководилац Службе Скупштине општине и Општинског већа општине Кула, за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које настану у раду или у вези са радом службе.

7. Милош Данилов, Шеф Канцеларије за локални економски развој, за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које настану у раду или у вези са радом одељења.

8. Блажо Костић, Руководилац Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које настану у раду или у вези са радом одељења.