Захтев за конверзију права коришћења на грађевинском земљишту у право својине