Имовинско правна служба

28. јуна 2016.

Захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле

28. јуна 2016.

Захтев за конверзију права закупа у право својине уз накнаду

28. јуна 2016.

Захтев за конверзију права закупа на неизграђеном грађевинском земљишту у право својине уз накнаду

28. јуна 2016.

Захтев за конверзију права коришћења у право својине уз накнаду

28. јуна 2016.

Захтев за конверзију права коришћења на грађевинском земљишту у право својине

28. јуна 2016.

Захтев за добијање права службености пролаза