Саопштење за јавност и позив за подношење предлога годишњих програма организација у области спорта за 2021. годину

0

Општина Кула је данас расписала јавни позив за подношење предлога годишњих програма организација у области спорта за 2021. годину, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта. Предлог програма могу поднети све организације у области спорта са територије општине Кула. Буџет општине Кула намењен за спорт ће бити повећан за 10% у односу на 2020. годину.

Подносилац програма мора да испуни следеће критеријуме:

– да буде регистрован у складу са законом;

– да буде уписан у националну евиденцију у складу са законом;

– да је спортска организација члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза;

– да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;

– да има седиште на територији општине Кула и да првенствене утакмице као домаћин, игра у спортском објекту који се налази на територији општине Кула, изузев уколико на територији општине Кула не постоји одговарајући спортски објекат;

– да је директно одговоран за припрему и извођење програма;

– да је претходно обављао делатност најмање годину дана;

– да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

– да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;

– да располаже капацитетима за реализацију програма.

Подносилац програма не може:

– да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

– да има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

– да буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Подносиоцу програма неће се одобрити финансирање програма у поступку доделе средстава ако је био у конфликту интереса, као и ако је намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације. Такође, подносиоцу програма неће се одобрити финансирање ако је покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из буџета општине Кула за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма.

Организација у области спорта са територије општине Кула доставља предлог годишњих програма на попуњеном обрасцу 1 Апликационог формулара „Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години“

Пријавa се подноси на Обрасцу 1, Апликациони формулар ( у три примерка) – Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години. Предлог годишњих програма организација у области спорта се може преузети на званичној интернет страници општине Кула: www.kula.rs. Апликациони формулар се предаје на Писарници Општине Кула до 22.05. 2020 године у 14:00 часова у затвореној коверти, на адресу: Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години“

СПОРTСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Спортски одбор за општину Кула

Овде можете преузети АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Поделите

Коментари су затворени.