Саопштење за јавност и позив за подношење предлога Годишњег програма организацијама у области спорта за 2020. годину

0

Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије формиран на основу Решења Министарства омладине и спорта Републике Србије, бр. 66-00-170/2019-03 од дана 30.07.2019. године, Вас обавештава да је потребно да спортске организације са територије општине Кула доставе своје годишње програме за 2020. годину.

Програми морају бити достављени закључно до 22. новембра 2019. године на прописаним обрасцима, читко и детаљно попуњени. Спортске организације које не доставе свој програм до наведеног рока неће ући у разматрање о додели средстава за 2020. годину.

 Организације у области спорта дужне су се придржавати следећих законских одредаба:

Носилац програма мора да:

 1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом; да има усаглашен статут са Законом о спорту;
 2. искључиво или претежно послује на недобитној (непрофитној) основи, ако Закономо спорту није друкчије одређено;
 3. да има седиште на територији општине Кула;
 4. да је директно одговоран за реализацију програма;
 5. да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана;
 6. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме;
 7. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у везиса предлогом програма у складу са Законом о спорту;
 8. располаже капацитетима за реализацију програма;
 9. буде члан (непосредни или посредни) оног националног гранског спортског савезапреко кога се остварује општи интерес у одређеној грани спорта у складу са Правилником о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр. 95/16 и 45/18).

Носилац програма не може да:

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања буџетских средстава на пословни рачун,пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 3. буде у последње двегодине правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појавау спорту.

Носилац програма не сме да:

 1. буде у конфликту интереса;
 2. намерно или с крајњом непажњом лажно прикаже податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да дa све потребне информације;

На основу претходних искустава  из достављених програма за 2019. годину, упозоравамо спортске организације да:

 1. у финансијску табелу наведу само онај износ који потражују од општине Кула и то са појединачним ставкама и укупним износом на крају табеле;
 2. у текстуалном делу наведу конкретне активности програма (нпр. које такмичење, где и када се одржава, ранг такмичења, узрасну категорију учесника, тренажни процес, број учесника (спортиста, стручног особља и сл.);
 3. да након решења општине о додели средстава ускладе финансијски део програма са износом додељених средстава, односно да пре потписивања уговора доставе ревидиран програм.

Пријавa се подноси на Обрасцу 1, Апликациони формулар – Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2020 години. Формулар  се може преузети  на званичној интернет страници општине Кула: www.kula.rs а предаје се на Писарници Општине Кула до 22.11.2019. године до 14:00 часова у затвореној коверти,  на адресу:  Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Предлог Годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2020 години“

Овде можете преузети образац за Предлог Годишњег програма за 2020. годину

Овде можете погледати расподелу средстава спортским организацијама са територије општине Кула за 2019. годину 

Поделите

Коментари су затворени.