Новим правилником прописан обавезан упис свих катастарских парцела на којима се обавља пољопривредна производња