Programi dečijeg dodatka

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br.3
Broj telefona: 025/751-142
Referent: Đajić Dušica

Nakon stupanja na snagu novog zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom (1.07.2018.) primenjuju se novi obrasci za dečiji dodatak.
Stranka je u obavezi da lično ispuni i potpiše zahtev, odgovori na postavljena pitanja a uz zahtev priloži sledeća dokumenta:
– Rešenje o pravu na dečiji dodatak
– Važeće lične karte punoletnih članova porodice
– Potvrde o urednoj vakcinaciji za decu do 18 godina
– Školske potvrde i potvrde o pohađanju predškolskog programa
– Potvrdu o ukupnim neto prihodima isplaćenim u prethodna tri meseca za članove koji su radnom odnosu po bilo kom osnovu
– Uverenje iz katastra za sve članove porodice

Ako treba da dokažete poseban status vaših članova porodica dostavite:
– Dokaz o primljenim penzijama
– Presudu iz Suda o vršenju roditeljskih prava
– Rešenje interresorne komisije za decu
– Potvrdu o zatvorskoj kazni dužoj od 6 meseci
– Služba društvene brige o deci uz vašu saglasnost putem e –uprave kompletira zahtev i izdaje rešenje o pravu na dečiji dodatak u roku od 30 dana.
Zahtev možete preuzeti sa zvanične internet prezentacije opština Kula www.kula.rs ili lično na šalteru 3 i 4 Uslužnog centra opštine Kula .
Informacije o novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom možete dobiti na telefon 025 751 141 ili na 025 751 142

Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak


Bebi paket

Prema Odluci opštine Kula, majka za svako novorođeno dete ostvaruje pravo na „Bebi paket“. Uz čitko popunjen zahtev, majka kao podnosilac zahteva mora da priloži i sledeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Očitana lična karta podnosioca zahteva
3. Kopija kartice tekućeg računa

Ukoliko otac podnosi zahtev za ostvarivanje prava, podnosi isprave za sebe.

Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć za svako rođeno dete ( „Bebi paket“ )


Materinski dodatak

Nezaposlena majka koja rodi treće i svako naredno dete ostvaruje pravo na materinski dodatak. Uz čitko popunjen zahtev, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Očitana lična karta podnosioca zahteva
3. Kopija kartice tekućeg računa

Ostale podatke potrebne za ostvarivanje prava pribavlja nadležna služba Opštinske uprave.

Zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak za 3. i 4. dete i svako naredno novorođeno dete za nezaposlene majke – porodilje