Програми дечијег додатка

Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр.3
Број телефона: 025/751-142
Референт: Ђајић Душица

Након ступања на снагу новог закону о финансијској подршци породици са децом (1.07.2018.) примењују се нови обрасци за дечији додатак.
Странка је у обавези да лично испуни и потпише захтев, одговори на постављена питања а уз захтев приложи следећа документа:
– Решење о праву на дечији додатак
– Важеће личне карте пунолетних чланова породице
– Потврде о уредној вакцинацији за децу до 18 година
– Школске потврде и потврде о похађању предшколског програма
– Потврду о укупним нето приходима исплаћеним у претходна три месеца за чланове који су радном односу по било ком основу
– Уверење из катастра за све чланове породице

Ако треба да докажете посебан статус ваших чланова породица доставите:
– Доказ о примљеним пензијама
– Пресуду из Суда о вршењу родитељских права
– Решење интерресорне комисије за децу
– Потврду о затворској казни дужој од 6 месеци
– Служба друштвене бриге о деци уз вашу сагласност путем е –управе комплетира захтев и издаје решење о праву на дечији додатак у року од 30 дана.
Захтев можете преузети са званичне интернет презентације општина Кула www.kula.rs или лично на шалтеру 3 и 4 Услужног центра општине Кула .
Информације о новом Закону о финансијској подршци породици са децом можете добити на телефон 025 751 141 или на 025 751 142

Захтев за остваривање права на дечији додатак


Беби пакет

Према Одлуци општине Кула, мајка за свако новорођено дете остварује право на „Беби пакет“. Уз читко попуњен захтев, мајка као подносилац захтева мора да приложи и следећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Очитана лична карта подносиоца захтева
3. Копија картице текућег рачуна

Уколико отац подноси захтев за остваривање права, подноси исправе за себе.

Захтев за остваривање права на помоћ за свако рођено дете ( „Беби пакет“ )


Матерински додатак

Незапослена мајка која роди треће и свако наредно дете остварује право на матерински додатак. Уз читко попуњен захтев, доставља се следећа документација:

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Очитана лична карта подносиоца захтева
3. Копија картице текућег рачуна

Остале податке потребне за остваривање права прибавља надлежна служба Општинске управе.

Захтев за остваривање права на матерински додатак за 3. и 4. дете и свако наредно новорођено дете за незапослене мајке – породиље