Pravo na naknadu zarade

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKA UPRAVA  – treći sprat kancelarija br. 307
Broj telefona: 025/751-159
Referent: Jelena Milićević, Danijela Mesinger Dragišić

Ostvarivanje prava na naknadu zarade kao i obračun naknade zarade vrši se na osnovu sledećih dokaza:

– izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odustva i radi posebne nege deteta – oznaka;

– izvoda iz matične knjige rođenih za decu;

– fotokopije overene zdravstvene knjižice majke, odnosno korisnika prava;

– rešenja poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo, pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno pravu na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta;

 – ugovora o radu;

– potvrde poslodavca o dužini radnog odnosa zaposlenog neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava;

– potvrde poslodavca o visini osnovne zarade zaposlenog i uvećane zarade, po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u procentu utvrđenom u članu 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09), za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, za svaki mesec pojedinačno;

– obračuna zarade, odnosno naknade zarade koji je poslodavac dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom, za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;

– izveštaja (izvoda banke o isplaćenoj zaradi i uplaćenim porezima i doprinosima za svaki mesec  pojedinačno);

– rešenja  nadležnog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je započeto korišćenje odsustva, i po isteku godine potvrde o konačnoj osnovici – samo za lice koje samostalno obavlja delatnost;

– rešenja nadležnog organa o privremenom zatvaranju radnje, odnosno o privremenom poveravanju obavljanja te delatnosti drugom licu, odnosno lične izjave da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu ili drugu delatnost, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost koju zbog njene prirode nije moguće preneti na drugo lice;

– izveštaja nadležne zdravstvene ustanove da je dete mrtvorođeno, odnosno da je umrlo pre upisa u matičnu knjigu rođenih a izvoda iz matične knjige umrlih za dete koje je umrlo posle upisa u matičnu knjigu rođenih u slučaju iz člana  95. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09).