Porodiljsko odsustvo i roditeljski dodatak

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
OPŠTINSKA UPRAVA  – treći sprat kancelarija br. 307
Broj telefona: 025/751-159   025/751-188
Referent: Bojana Dević, Jadranka Mitrić

Porodiljsko odsustvo

Od 1. jula 2018. godine počeo je sa primenom novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. U skladu sa tim, došlo je do određenih izmena, koje se odnose na predaju zahteva za porodiljsko odsustvo. Ovo se odnosi na sve doznake za porodiljsko odsustvo otvorene nakon 1.7.2018. godine.

Poslodavac više nema obavezu obračuna zarade i prikupljanja dokumentacije, jer od momenta otvaranja doznake za porodiljsko odsustvo, porodilje prelaze u nadležnost službe dečije zaštite opštine Kula, kao i Republike Srbije.

Majka može da preda zahtev odmah nakon otvaranja doznake za porodiljsko odsustvo!

Uz čitko popunjen obrazac i potpisan zahtev, potrebna dokumentacija koju korisnik prava podnosi je sledeća:

1. Doznaka za porodiljsko odsustvo (original)
2. Prva doznaka za trudničko bolovanje (kopija, daje poslodavac)
3. Očitana lična karta majke
4. Rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta
5. Izvod iz CROSO-a o osnovu osiguranja na dan podnošenje zahteva(ma obrazac, daje poslodavac)
6. Kopija kartice tekučeg računa

Važno

Porodilje koje su ostvarivle prihode po osnovu:

– Samostalnog obavljanja delatnosti
– Nosioca poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost
– Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
– Ugovora o delu
– Autorskog ugovora

Imaju pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, bilo da su u isto vreme zaposlene kod pravnog ili fizičkog lica ili ako su samo ostvarivale prihode po osnovu gore pomenutih ugovora.

Ukoliko je majka u momentu porođaja nezaposlena ima pravo na naknadu zarade jedino ako je u periodu od 18 meseci koji prethodi rođenju deteta ostvarivala prihode kod fizičkog ili pravnog lica, ili prihode
po gore navedenim ugovorima. Ukoliko nezaposlena majka nema ostvarene prihode po ovom osnovu, a rodi treće i svako naredno dete, ostvaruje pravo na materinski dodatak od opštine Kula.

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Roditeljski dodatak

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke

Od 1. jula 2018. godine počeo je sa primenom novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. U skladu sa tim, došlo je do određenih izmena, koje se odnose na predaju zahteva za roditeljski dodatak.

Ukoliko su majka i otac deteta za koje se podnosi zahtev državljani Srbije, obaveza podnosioca ( majke) jeste da lično popuni i potpiše obrazac zahteva, uz koji treba da priloži seledeću dokumentaciju:

1. Očitana lična karta majke
2. Potvrdu o vakcinaciji (za svako dete posebno)
3. Potvrde o predškolskom i školskom obrazovanju

Ostalu dokumentaciju koja je potrebna za donošenje rešenja nadležna služba uz saglasnost korisnika pribavlja po službenoj dužnosti