Породиљско одсуство и родитељски додатак

Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКА УПРАВА  – трећи спрат канцеларија бр. 307
Број телефона: 025/751-159   025/751-188
Референт: Бојана Девић, Јадранка Митрић

Породиљско одсуство

Од 1. јула 2018. године почео је са применом нови закон о финансијској подршци породици са децом. У складу са тим, дошло је до одређених измена, које се односе на предају захтева за породиљско одсуство. Ово се односи на све дознаке за породиљско одсуство отворене након 1.7.2018. године.

Послодавац више нема обавезу обрачуна зараде и прикупљања документације, јер од момента отварања дознаке за породиљско одсуство, породиље прелазе у надлежност службе дечије заштите општине Кула, као и Републике Србије.

Мајка може да преда захтев одмах након отварања дознаке за породиљско одсуство!

Уз читко попуњен образац и потписан захтев, потребна документација коју корисник права подноси је следећа:

1. Дознака за породиљско одсуство (оригинал)
2. Прва дознака за трудничко боловање (копија, даје послодавац)
3. Очитана лична карта мајке
4. Решење послодавца о породиљском одсуству са рада ради неге детета
5. Извод из ЦРОСО-а о основу осигурања на дан подношење захтева(ма образац, даје послодавац)
6. Копија картице текучег рачуна

Важно

Породиље које су остваривле приходе по основу:

– Самосталног обављања делатности
– Носиоца пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност
– Уговора о привременим и повременим пословима
– Уговора о делу
– Ауторског уговора

Имају право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, било да су у исто време запослене код правног или физичког лица или ако су само остваривале приходе по основу горе поменутих уговора.

Уколико је мајка у моменту порођаја незапослена има право на накнаду зараде једино ако је у периоду од 18 месеци који претходи рођењу детета остваривала приходе код физичког или правног лица, или приходе
по горе наведеним уговорима. Уколико незапослена мајка нема остварене приходе по овом основу, а роди треће и свако наредно дете, остварује право на матерински додатак од општине Кула.

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Родитељски додатак

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

Од 1. јула 2018. године почео је са применом нови закон о финансијској подршци породици са децом. У складу са тим, дошло је до одређених измена, које се односе на предају захтева за родитељски додатак.

Уколико су мајка и отац детета за које се подноси захтев држављани Србије, обавеза подносиоца ( мајке) јесте да лично попуни и потпише образац захтева, уз који треба да приложи селедећу документацију:

1. Очитана лична карта мајке
2. Потврду о вакцинацији (за свако дете посебно)
3. Потврде о предшколском и школском образовању

Осталу документацију која је потребна за доношење решења надлежна служба уз сагласност корисника прибавља по службеној дужности