Право на накнаду зараде

Рад са странкама: 08 – 14 часова
Канцеларија: Кула, Лењинова 11
ОПШТИНСКА УПРАВА  – трећи спрат канцеларија бр. 307
Број телефона: 025/751-159
Референт: Јелена Милићевић, Данијела Месингер Драгишић

Остваривање права на накнаду зараде као и обрачун накнаде зараде врши се на основу следећих доказа:

– извештаја о привременој спречености за рад у време породиљског одуства и ради посебне неге детета – ознака;

– извода из матичне књиге рођених за децу;

– фотокопије оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права;

– решења послодавца о праву на породиљско одсуство, праву на одсуство са рада ради неге детета, односно праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;

 – уговора о раду;

– потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права;

– потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно;

– обрачуна зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;

– извештаја (извода банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец  појединачно);

– решења  надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године потврде о коначној основици – само за лице које самостално обавља делатност;

– решења надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице;

– извештаја надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених а извода из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених у случају из члана  95. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09).