Povereništvo za izbeglice

Rad sa strankama: 08 – 14 časova

OPŠTINSKA UPRAVA

Kancelarija br. 3  (prizemlje)
Broj telefona: 751 149
Referent: Kovač Mileva

SPISAK DOKUMENTACIJE ZA PROGRAME NAMENJENE IZBEGLICAMA
POVERENIŠTVO KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

PREDMET: Zahtev za ukidanje statusa izbeglog/prognanog lica

Dokumentacija koju prilaže stranka:
– Potpisan zahtev stranke (popunjava obrazac koji dobija od poverenika)
– Fotokopija rešenja o priznatom statusu izbeglog/prognanog lica
– Fotokopija izbegličke/prognaničke legitimacije
– Kopiju rešenja o prihvatu u državljanstvo Republike Srbije
– Kopiju izvoda iz matične knjige državljana Republike Srbije

PREDMET: Zahtev za priznavanje statusa izbeglog/prognanog lica za svoje maloletno dete

Dokumentacija koju prilaže stranka:
– Potpisan zahtev stranke (popunjava obrazac koji dobija od poverenika)
– Fotokopije izbegličkih/prognaničkih legitimacija za roditelje
– Izvod iz matične knjige rođenih za dete (ne stariji od 6 meseci)

PREDMET: Zahtev za ispravku grešaka u podacima u dokumentima izdatim od strane Komesarijata ili zahtev za naknadnu izmenu podataka u dokumentima izdatim od strane Komesarijata

Dokumentacija koju prilaže stranka:
– Potpisan zahtev stranke (popunjava obrazac koji dobija od poverenika)
– Fotokopiju rešenja o priznatom statusu izbeglog/ prognanog lica
– Fotokopiju izbegličke/prognaničke legitimacije
– Fotokopiju dokumenta na osnovu koga se traži ispravka (izvod iz Matične knjige rođenih, venčanih i sl.)

PREDMET: Zahtev za izdavanje saglasnosti izbeglom/prognanom za promenu boravišta u Republici Srbiji

Dokumentacija koju prilaže stranka:
– Saglasnost poverenika iz opštine u koju se preseljava
– Dokaz da poseduje nepokretnost u opštini gde se preseljava ili izjavu vlasnika , koji ga prima na smeštaj, overenu u opštini i dokaz da je kuća-stan u koji ga prima njegov

PREDMET: Zahtev za naknadu dela pogrebnih troškova od strane Komesarijata RS za izbegla I prognana lica

Dokumentacija koju prilaže stranka:
– Potpisan zahtev lica koje je snosilo pogrebne troškove (popunjava obrazac koji dobija od poverenika)
– Original izbegličke legitimacije lica koje je umrlo
– Fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih
– Fotokopiju legitimacije podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva
– Original račune pogrebnog preduzeća
– Dokaz o nezaposlenosti sa tržišta rada za nezaposlene članove domaćinstva
– Dokaz o visini primanja svih članova porodičnog domaćinstva

Naknada za pokriće dela pogrebnih troškova pripada licu koje je snosilo troškove sahrane pod uslovom:
– da je preminulo lice imalo status izbeglog/prognanog lica i da, do momenta smrti nije imalo primanja, po bilo kom osnovu u Republici Srbiji ili zemlji porekla
– da lice, koje ostvaruje pravo na naknadu za pokriće dela troškova sahrane, nema prihode veće od 2.500 dinara po članu porodičnog domaćinstva

PREDMET: Zahtev za izdavanje duplikata izbegličke legitimacije

Stranka popunjava obrazac koji dobija od poverenika

PREDMET: Potvrda o boravištu radi ostvarivanja prava na

– primanje penzije iz Republike Hrvatske i Republike Srpske
– regulisanje zdravstvene zaštite
– regulisanje upisa u školu
– regulisanje upisa u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana Srbije
– regulisanje boravišta
– regulisanje prebivališta
– regulisanja boravka dece u školskoj i predškolskoj ustanovi
– konkurisanje na javne pozive