INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11, kancelarija br.1
Broj telefona: 025/751-177
Inspektor zaštite životne sredine – Biljana Leovac
E – pošta: bleovac@kula.rs


Izveštaj o radu inspektora za zaštitu životne sredine opštine Kula za 2018. godinu

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2020. godinu


OBLAST : Zaštita od nejonizujućeg zračenja

Redni broj KL oblast zaštite od nejonizujućeg zračenja Naziv kontrolne liste Šifra KL
1 Korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja KL-01-02/01

 

OBLAST : Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

Redni broj KL oblast zaštite životne sredine u industrijskim objektima Naziv kontrolne liste Šifra KL
1 Studija o proceni uticaja KL -01-01/02
2 Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje sa kontinualnim merenjem KL -02-02/01
3 Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja KL-03-02/01
4 Zaštita vazduha kod tehnoloških postrojenja sa kontinualnim merenjem KL-04-02/01
5 Zaštita vazduha kod stacioniranih izvora zagađivanja bez kontinualnog merenja KL-05-02/01
6 Zaštita vazduha kod benzinskih stanica KL-06-01/02
7 Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada KL-08-01/02
8 Zaštita od buke u životnoj sredini KL-10-01/02
9 Dostava podataka KL-11-01/02
10 Zahtev za integrisanu dozvolu KL-13-01/02

 

OBLAST :   Upravljanje otpadom

Redni broj KL oblast kontrole Upravanja otpadom Naziv kontrolne liste Šifra KL
1 Kontrolna lista Operater postrojenja za upravljanje otpadom KL-01-02/01
2 Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom KL-04-01/02
3 Nesanitarne deponije -smetlišta KL-06-01/02

 

Korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja

Studija o proceni uticaja

Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje sa kontinualnim merenjem

Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja

Zaštita vazduha kod tehnoloških postrojenja sa kontinualnim merenjem

Zaštita vazduha kod stacioniranih izvora zagađivanja bez kontinualnog merenja

Zaštita vazduha kod benzinskih stanica

Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

Zaštita od buke u životnoj sredini

Dostava podataka

Zahtev za integrisanu dozvolu

Kontrolna lista Operater postrojenja za upravljanje otpadom

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom

Nesanitarne deponije -smetlišta