Инспекцијски послови

Руководилац Одељењa: Блажо Костић
E – пошта: bkostic@kula.rs

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Списак контролних листа:

1. Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди пријави радова
2. За редован инспекцијски преглед по решењу у складу са чланом 145. закона о планирању и изградњи
3. за редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
4. За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку конструкције темеља
5. За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
6. Контролна листа из области одржавања стамбених зграда
7. Контролна листа из области уклањања објеката који представљају непосредну опасност
8. Контролна листа за плутајуће објекте – сплавове