Informacije od javnog značaja

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
dipl. pravnik Bojan Vuković

Adresa za podnošenje zahteva:
Opštinska uprava Kula
ul. Lenjinova 11, Kula 25230

e-mail: bvukovic@kula.rs
Telefon:  025/751-140

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti na isti način na koji se podnosi i svaki drugi zahtev.

U zahtevu treba navesti koja se informacija traži, naziv organa od koga se  informacija traži, podaci o tražiocu informacije kao i način dostavljanja informacije. Tražilac informacije u zahtevu ne mora navesti razlog traženja informacije. 
Tražilac u zahtevu navodi na koji način želi da mu se omogući pravo na pristup informacijama odnosno navodi da li želi uvid, dali kopiju dokumenta, da li želi dokumenat u elektronskom obliku. 
Korisnik, odnosno tražilac informacije:
svaki građanin i pravno lice